Bevor wir beginnen: werfen Sie einen Blick auf die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten

Wenn Sie eine Website besuchen, die Cookies speichert, wird eine kleine Textdatei auf Ihrem Computer erstellt und in Ihrem Browser gespeichert. Wenn Sie dieselbe Seite das nächste Mal besuchen, hilft sie Ihnen, schneller ins Internet zu gelangen. Unsere Website wird Ihnen relevante Informationen zur Verfügung stellen und Ihnen die Arbeit erleichtern.

Wir verwenden Cookies hauptsächlich für anonyme Besucheranalysen und zur Verbesserung unserer Website. Wenn Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies blockiert werden, kann es sein, dass die Website langsamer wird und einige Teile der Website nicht ganz korrekt funktionieren.

Springe zum Seitenübersicht

Nur in der Slowakischen - BUTVIN,P.: Obal predáva tovar - riadne používanie kolektívnej ochrannej známky EÚ

07.02.2020

Nur in der Slowakischen

Súdny dvor EÚ sa v jednom zo svojich prípadov zaoberal odvolaním spoločnosti Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH (ďalej len „DGP“), ktorým sa domáhala zrušenia rozsudku Všeobecného súdu EÚ zo dňa 12.9.2018, sp. zn. T-253/17. Spor súvisel s kolektívnou ochrannou známkou EÚ.

Dňa 12.6.1996 podala DGP návrh na zápis kolektívnej ochrannej známky EÚ na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Sporná ochranná známka bola ako kolektívna ochranná známka EÚ zapísaná dňa 19.7.1999 pod číslom 298273 pre všetky navrhované výrobky a služby. V dňoch 25.9.2006 a 17.5.2016 bol obnovený zápis spornej ochrannej známky. Dňa 2.11.2012 podala spoločnosť Halston Properties, s. r. o. návrh na zrušenie spornej ochrannej známky na základe článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia 2017/1001], nakoľko táto ochranná známka údajne nebola predmetom riadneho používania vo vzťahu k výrobkom, pre ktoré bola zapísaná. Rozhodnutím EUIPO  zo dňa 26.5.2015 bolo návrhu spoločnosti Halson Properties, s.r.o. čiastočne vyhovené a EUIPO vyhlásil, že práva spoločnosti DGP k predmetnej ochrannej známke sa zrušujú s účinnosťou od 2.11.2012 vo vzťahu ku všetkým výrobkom, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná, s výnimkou výrobkov tvorených obalmi.

Spoločnosť DPG sa na Všeobecnom súde EÚ domáhala zrušenia sporného rozhodnutia, avšak neúspešne (viď rozsudok Všeobecného súdu zo dňa 12.12.2018, sp. zn. T-253/17). V konaní údajne nebolo preukázané riadne používanie ochrannej známky. Všeobecný súd EÚ v bode 44 identifikovaného rozhodnutia skonštatoval, že: „(...) žalobkyni sa okrem toho nepodarilo preukázať, že používanie spornej ochrannej známky malo za cieľ vytvoriť alebo zachovať odbyt v porovnaní s ostatnými hospodárskymi subjektmi, prinajmenšom pokiaľ ide o sporné výrobky. Vzhľadom na to, že spotrebiteľ ochrannú známku rozpozná iba ako informáciu o tom, že takto označený obalový odpad môže byť odstránený vďaka zberným zariadeniam v blízkosti, vyjadruje umiestnenie spornej ochrannej známky na obale iba to, že podnik, ako aj všetky ostatné hospodárske subjekty, sa správajú v súlade s požiadavkou stanovenou v smernici 2008/98, podľa ktorej povinnosť využívať obalové odpady majú všetky podniky.“ Spoločnosť DGP podala odvolanie a spor sa dostal pred Súdny dvor EÚ, ktorý mal posúdiť, či bola splnená podmienka riadneho používania ochrannej známky, konkrétne používanie predmetnej ochrannej známky s cieľom vytvoriť alebo zachovať odbyt pre sporné výrobky. Súdny dvor EÚ sa nakoniec stotožnil s argumentáciou spoločnosti DGP a považoval za nevyhnutnú ochranu majiteľov ochranných známok.

Súdny dvor EÚ dospel k záveru, že je nevyhnutné opätovne preskúmať, či sa náležite preukázané používanie v prejednávanom prípade, teda umiestnenie predmetnej ochrannej známky na obale výrobkov podnikov zúčastňujúcich sa na systéme spoločnosti DGP, považuje v dotknutých hospodárskych odvetviach za dostačujúce na zachovanie alebo vytvorenie podielu na trhu v prospech výrobkov. Z rozhodnutia rezultuje záver, že riadne používanie ochrannej známky sa má skúmať vo vzťahu k jej reálnemu prispeniu odbytu výrobku na trhu. Táto podmienka môže byť splnená aj v prípade, ak sa ochrannou známkou označí iba obal tovaru.

Konkrétnejšie dôvody, pre ktoré bol zrušený rozsudok Všeobecného súdu EÚ, ako aj rozhodnutie odvolacieho senátu EUIPO, sa dočítate v rozsudku Súdneho dvora EÚ zo dňa 12.12.2019, sp. zn. C-143/19 P, ktorý si môžete prečítať na nasledujúcom odkaze:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221511&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4117942


Zurück Aktualitäten