Bevor wir beginnen: werfen Sie einen Blick auf die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten

Wenn Sie eine Website besuchen, die Cookies speichert, wird eine kleine Textdatei auf Ihrem Computer erstellt und in Ihrem Browser gespeichert. Wenn Sie dieselbe Seite das nächste Mal besuchen, hilft sie Ihnen, schneller ins Internet zu gelangen. Unsere Website wird Ihnen relevante Informationen zur Verfügung stellen und Ihnen die Arbeit erleichtern.

Wir verwenden Cookies hauptsächlich für anonyme Besucheranalysen und zur Verbesserung unserer Website. Wenn Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies blockiert werden, kann es sein, dass die Website langsamer wird und einige Teile der Website nicht ganz korrekt funktionieren.

Springe zum Seitenübersicht

Nur in der Slowakischen - ČÍK, T.:Legitímne (sankčné) zmluvné dojednanie c/a nekalá podmienka v prepravných zmluvách

29.01.2020

Nur in der Slowakischen

Do pozornosti našich recipientov dávame z pohľadu spotrebiteľského prostredia mimoriadne zaujímavú aktualitu. In concreto ide o posúdenie okamihu vzniku zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom služby a spotrebiteľom, a s tým spojené konzekvencie v podobe aplikácie pomerne priaznivej únijnej regulácie postavenia spotrebiteľa (ochrana slabšej strany), a tiež identifikovanie charakteru sankčnej podmienky obsiahnutej vo všeobecných prepravných podmienkach železničného podniku a následná analýza kompetencií vnútroštátneho súdu. V tomto kontexte prikladáme v prílohe recentný rozsudok Súdneho dvora EÚ zo dňa 7.11.2019, sp. zn. C-349/18 až C-351/18 v spojených veciach Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (ďalej len „NMBS“ alebo „Belgická štátna železničná spoločnosť“) c/a Mbutuk Kanyeb, Larissa Nijsova, Jean – Louis Anite Dedroog (ďalej spoločne len „žalovaní“) o zaplatenie sadzobných prirážok za cestovanie vo vlaku bez prepravného dokladu (ďalej len „rozsudok“), v ktorom Súdny dvor EÚ podal záväzný výklad článku 9 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 zo dňa 23.10.2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (ďalej len „nariadenie č. 1371/2007“), ako aj článku 2 písm. a) a článkov 3 a 6 smernice Rady 93/13/EHS zo dňa 5.4.1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (ďalej len „smernica Rady 93/13/EHS“).

 

ČÍK,T.: Legitímne (sankčné) zmluvné dojednanie c/a nekalá podmienka v prepravných zmluvách 


Zurück Aktualitäten