Bevor wir beginnen: werfen Sie einen Blick auf die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten

Wenn Sie eine Website besuchen, die Cookies speichert, wird eine kleine Textdatei auf Ihrem Computer erstellt und in Ihrem Browser gespeichert. Wenn Sie dieselbe Seite das nächste Mal besuchen, hilft sie Ihnen, schneller ins Internet zu gelangen. Unsere Website wird Ihnen relevante Informationen zur Verfügung stellen und Ihnen die Arbeit erleichtern.

Wir verwenden Cookies hauptsächlich für anonyme Besucheranalysen und zur Verbesserung unserer Website. Wenn Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies blockiert werden, kann es sein, dass die Website langsamer wird und einige Teile der Website nicht ganz korrekt funktionieren.

Springe zum Seitenübersicht

Nur in der Slowakischen - ČIK, T.: Účasť splnomocneného zástupcu poškodeného na vyšetrovacích úkonoch nariadených v prípravnom konaní

13.11.2018

Nur in der Slowakischen

V nasledujúcom článku upriamime svoju pozornosť na postavenie poškodeného (resp. jeho splnomocneného zástupcu) a diapazón procesných kompetencií, ktoré mu právna úprava de lege lata priznáva pri uplatňovaní práv a oprávnených záujmov v trestnom konaní, najmä s akcentom na eventualitu osobnej účasti poškodeného (splnomocnenca poškodeného) pri vyšetrovacích úkonoch či dokonca možnosť jeho ingerencie do samotného priebehu nariadeného procesného úkonu. Uvedená problematika je z nášho pohľadu mimoriadne aktuálna, keďže sa v našej právnej praxi opakovane stretávame so značne negatívnym postojom tak zo strany orgánov činných v trestnom konaní (ďalej len „OČTK“), ako aj obhajcov obvinených k otázke osobnej prítomnosti splnomocnenca poškodeného na úkonoch vyšetrovania. Cez prizmu supranacionálnej právnej úpravy, ako aj vnútroštátnej rozhodovacej praxe Ústavného súdu SR vnímame súčasný postoj OČTK i súdov k danej problematike značne kriticky.

 

ČÍK, T.: Účasť splnomocneného zástupcu poškodeného na vyšetrovacích úkonoch nariadených v prípravnom konaní


Zurück Aktualitäten