Bevor wir beginnen: werfen Sie einen Blick auf die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten

Wenn Sie eine Website besuchen, die Cookies speichert, wird eine kleine Textdatei auf Ihrem Computer erstellt und in Ihrem Browser gespeichert. Wenn Sie dieselbe Seite das nächste Mal besuchen, hilft sie Ihnen, schneller ins Internet zu gelangen. Unsere Website wird Ihnen relevante Informationen zur Verfügung stellen und Ihnen die Arbeit erleichtern.

Wir verwenden Cookies hauptsächlich für anonyme Besucheranalysen und zur Verbesserung unserer Website. Wenn Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies blockiert werden, kann es sein, dass die Website langsamer wird und einige Teile der Website nicht ganz korrekt funktionieren.

Springe zum Seitenübersicht

Nur in der Slowakischen - LOMAKA, I.: Nárokovateľnosť postupu správneho orgánu podľa zásad správneho poriadku a dobrej verejnej správy

02.10.2018

Nur in der Slowakischen

Aplikácia všeobecných zásad zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), ktoré sú uvedené v § 3, slúži predovšetkým na vyplňovanie procesných medzier v konaní  ako logický dopad skutočnosti, že právom sa nedá a nemôže dať upraviť každá štruktúra procesného konania. Existujú zákonné úpravy osobitných správnych konaní, ktoré síce vylučujú subsidiárnu aplikáciu správneho poriadku, ale neobsahujú vlastnú úpravu všeobecných princípov (napr. zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskoršieho predpisu alebo zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov). V článku sa rieši problematika, či účastník konania je oprávnený si v takýchto osobitných konanich nárokovať postup správneho orgánu v zmysle základných princípov vyjadrených v § 3 správneho poriadku. Rovnako sa v článku analyzuje nárokovateľnosť postupu správneho orgánu podľa princípov dobrej verejnej správy špecifikovaných v Odporúčaní CM/REC (2007) 7 Výboru ministrov o dobrej verejnej správe, ktoré bolo prijaté Radou Európy za účelom zabezpečenia tzv. dobrej verejnej správy v členských štátoch.

 

LOMAKA, I.: Nárokovateľnosť postupu správneho orgánu podľa zásad správneho poriadku a dobrej verejnej správy


Zurück Aktualitäten