Bevor wir beginnen: werfen Sie einen Blick auf die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten

Wenn Sie eine Website besuchen, die Cookies speichert, wird eine kleine Textdatei auf Ihrem Computer erstellt und in Ihrem Browser gespeichert. Wenn Sie dieselbe Seite das nächste Mal besuchen, hilft sie Ihnen, schneller ins Internet zu gelangen. Unsere Website wird Ihnen relevante Informationen zur Verfügung stellen und Ihnen die Arbeit erleichtern.

Wir verwenden Cookies hauptsächlich für anonyme Besucheranalysen und zur Verbesserung unserer Website. Wenn Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies blockiert werden, kann es sein, dass die Website langsamer wird und einige Teile der Website nicht ganz korrekt funktionieren.

Springe zum Seitenübersicht

Nur in der Slowakischen - Petržalka.sk: Pobyt cudzincov na Slovensku

05.04.2022

Nur in der Slowakischen

Petržalka.sk: Pobyt cudzincov na Slovensku

Ľudia sú v  dôsledku ozbrojeného vojenského konfliktu na Ukrajine nútení prekročiť hranice svojho územia v snahe vyhnúť sa dopadom tejto mimoriadnej situácie, čo vedie k zásadnému nárastu migrácie aj na naše územie. Článok do novín Naša Petržalka, na aktuálnu tému pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky a právnych otázok s tým spojených, spracoval Mgr. Július Klačanský spolu s JUDr. Jakubom Mandelíkom, PhD.

Z dôvodu vojenského konfliktu na Ukrajine vláda Slovenskej republiky aktivovala špecifický režim migrácie, s názvom „dočasné útočisko.“ Konanie o poskytnutie dočasného útočiska sa začína vyhlásením na príslušnom útvare policajného zboru, teda žiadateľ môže vyhlásenie urobiť priamo v mieste hraničného priechodu alebo následne na útvare policajného zboru na oddelení cudzineckej polície. Vyhlásenie musí urobiť plnoletá osoba, v prípade maloletých jeho zákonný zástupca alebo súdom ustanovený opatrovník, pričom maloletý musí byť pri podávaní vyhlásenia prítomný. Dočasné útočisko nebude poskytnuté žiadateľovi o azyl, cudzincom požívajúcich doplnkovú ochranu alebo tým, ktorí už majú prechodný alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Dočasné útočisko sa vzťahuje na štátnych občanov Ukrajiny a ich príbuzných bez ukrajinskej štátnej príslušnosti, konkrétne na manžela, maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela štátneho občana Ukrajiny a na rodiča maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny. Príslušník policajného zboru po vyhlásení cudzinca odoberie žiadateľovi odtlačky prstov a na dobu konania o udelení dočasného útočiska zadrží žiadateľovi doklady, ktoré budú po rozhodnutí o žiadosti vrátené. Žiadosť o poskytnutí dočasného útočiska by mala byť vybavená bezodkladne, v prípade ak bol predložený doklad totožnosti. Ak cudzinec nedisponuje dokladom totožnosti, konanie je zložitejšie, teda je potrebné poskytnúť súčinnosť a absolvovať pohovor podobne ako pri žiadosti o azyl, pričom toto konanie má skončiť do 30 dní, avšak nie je vylúčená aj dlhšia lehota. Napriek tomu cudzincovi, ktorý žiada o udelenie dočasného útočiska, podobne ako žiadateľovi o azyl, bude poskytnuté ubytovanie, strava, zdravotná starostlivosť a hygienické potreby. Ak má cudzinec ubytovanie zabezpečené, je potrebné túto skutočnosť preukázať (čestné vyhlásenie, nájomná zmluva a iné). Ak ubytovanie zabezpečené nemá, je povinný ísť počas konania do záchytného tábora. V prípade, ak žiadosti o poskytnutie dočasného útočiska bude vyhovené, cudzincovi bude vydaný doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC.“ Dočasné útočisko je za aktuálne platnej právnej úpravy poskytované do 31. decembra 2022. Cudzinci s udeleným dočasným útočiskom môžu pracovať na území Slovenskej republiky bez ďalšieho povolenia na zamestnanie. Medzi základné povinnosti „ODÍDENCA“ patrí povinnosť zdržiavať sa na území Slovenskej republiky a nahlásiť svoj pobyt, vrátane prípadnej zmeny adresy.

Druhou alternatívou, ktorú cudzinci majú, je požiadanie o azyl. K udeleniu azylu dochádza na základe iných dôvodov ako je tomu pri dočasnom útočisku. Ide o najmä prípady prenasledovania žiadateľa v krajine jeho pôvodu z rasových, národnostných, náboženských alebo politických dôvodov. Konanie v tomto prípade trvá podstatne dlhšie (do 6 mesiacov, pripadne viac), pričom cudzinec nemá možnosť pracovať a do rozhodnutia o udelení azylu je povinný sa zdržovať v prijímacom centre.

Okrem uvedeného medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou funguje inštitút bezvízového styku, teda štátny občan Ukrajiny môže na územie Slovenskej republiky vstúpiť a zdržiavať po dobu 90 dní bez potreby udelenia víz. Tým však nemá zabezpečené ubytovanie, stravu a sociálnu alebo zdravotnú starostlivosť ako pri poskytnutí dočasného útočiska alebo v konaní o udelení azylu. Tak isto nemá pracovné povolenie.

Poslednou možnosťou je požiadať o prechodný pobyt, ktorý sa však udeľuje na určitý účel, napr. zamestnanie, štúdium atď. Vzhľadom na aktuálnu situáciu môže byť žiadosť o udelenie prechodného pobytu relevantná najmä z dôvodu, že prechodný pobyt je možné udeliť aj za účelom zlúčenia rodiny, teda pre prípad, keď rodinný príslušník už v SR má trvalý alebo prechodný pobyt. Je však nutné si uvedomiť, že ide o štandardné konanie, ktoré nepočíta s mimoriadnou situáciou, ako momentálne prebieha na Ukrajine, preto aj proces udelenia povolenia na prechodný pobyt je zložitejší a pomalší.

 Článok je dostupný aj v PDF súbore na strane číslo 16 - Petržalka.sk: Pobyt cudzincov na Slovensku


Zurück Aktualitäten