Bevor wir beginnen: werfen Sie einen Blick auf die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten

Wenn Sie eine Website besuchen, die Cookies speichert, wird eine kleine Textdatei auf Ihrem Computer erstellt und in Ihrem Browser gespeichert. Wenn Sie dieselbe Seite das nächste Mal besuchen, hilft sie Ihnen, schneller ins Internet zu gelangen. Unsere Website wird Ihnen relevante Informationen zur Verfügung stellen und Ihnen die Arbeit erleichtern.

Wir verwenden Cookies hauptsächlich für anonyme Besucheranalysen und zur Verbesserung unserer Website. Wenn Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies blockiert werden, kann es sein, dass die Website langsamer wird und einige Teile der Website nicht ganz korrekt funktionieren.

Springe zum Seitenübersicht

Nur in der Slowakischen - Petržalka.sk: Rada právnika-Nájom a vyššia moc

20.05.2020

Nur in der Slowakischen

Rada právnika:  Nájom a vyššia moc

V novinách otvárame novú rubriku Rada právnika, v ktorej vám bude pomáhať s problematickými životnými situáciami JUDr. Jakub Mandelík. Do prvého vydania rubriky sme vybrali tému spojenú s koronakrízou. Ďalšie vydania môžu obsahovať aj odpoveď na vašu otázku. Svoje podnety nám zasielajte na adresu noviny@petrzalka.sk a do predmetu správy uveďte Rada právnika.

Súčasný vývoj priniesol so sebou množstvo nových situácií, s ktorými sa musíme vyrovnať. Jednou z nich je aj prípadná nemožnosť úhrady nájomného za prenájom bytu z dôvodu straty príjmu. Aké možnosti má v takýchto prípadoch nájomca? Poslanci Národnej rady SR schválili 22. 4. 2020 novelu zákona o opatreniach v súvislosti s koronavírusom, ktorá sa priamo dotýka nájomných vzťahov. V zmysle novej úpravy prenajímateľ nemôže v období do 31. 12. 2020 jednostranne ukončiť nájom pre omeškanie nájomcu s úhradou nájomného. Podmienkou je, že omeškanie vznikne v čase od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 a zároveň musí mať pôvod v okolnostiach súvisiacich s koronavírusom. Nájomca je povinný v prípade sporu tieto okolnosti preukázať (napr. znížením mzdy, poklesom tržieb a pod.). Upozorňujeme nájomcov, že pokiaľ sa omeškali s platením skôr ako 1. 4. 2020, alebo sa tak stane až po 30. 6. 2020, prípadne pokiaľ omeškanie nastane v rozhodnom období z dôvodu inej nepredvídateľnej situácie, než je koronavírus, prijatá zákonná úprava „Lex korona“ sa na nich nevzťahuje a budú musieť hľadať iné riešenia. V takom prípade je potrebné dôsledne preštudovať nájomnú zmluvu a zistiť, či obsahuje ustanovenia o vplyve tzv. vyššej moci na nájomný vzťah. O vis major ide v prípade nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, pričom nájomná zmluva spravidla obsahuje ich konkrétnejší opis. Zmluva môže obsahovať aj iné ustanovenia o postupe pre prípad omeškania nájomcu s platením nájomného, podľa ktorých bude nájomca postupovať. Ak zmluva neupravuje situáciu v prospech nájomcu, prichádza do úvahy možnosť dohody s prenajímateľom o odklade splátok po dobu mimoriadnej situácie. Dohodu je potrebné uzavrieť vo forme písomného dodatku. V ostatných prípadoch musí nájomca hľadať kľúč k riešeniu v spleti zákonných ustanovení. Väčšinová mienka právnikov sa prikláňa k názoru, že zákon sám nechráni nájomcu pred vis major a nájomca je naďalej povinný hradiť nájomné. Nájomca sa môže zbaviť zodpovednosti za omeškanie, iba ak preukáže priamy vplyv koronavírusu (či iného prípadu vis major) na jeho neschopnosť platiť nájomné. V danej situácii sa však vystavuje riziku časovo a finančne náročného súdneho sporu, navyše s nejasným výsledkom. S výhradou ochrannej doby podľa Lex korona sa prenajímateľ môže pri omeškaní s platením rozhodnúť nájom vypovedať. Pokiaľ nájomcu pred prípadom vis major nechráni nájomná zmluva alebo ex post dohoda s prenajímateľom, odporúčame overiť si v zmluve, podľa akého zákona sa zmluva spravuje: 1) Občiansky zákonník oprávňuje vypovedať zmluvu až pri omeškaní s viac ako tromi mesačnými splátkami, pričom stanovuje trojmesačnú výpovednú lehotu (ak sa nájomca nachádza v hmotnej núdzi, výpovedná lehota je šesť mesiacov s možnosťou dodatočnej úhrady dlžného nájomného). V osobitných prípadoch a v prípadoch hmotnej núdze má nájomca nárok na zabezpečenie náhradného ubytovania zo strany prenajímateľa. 2) Podľa zákona o krátkodobom nájme bytu môže prenajímateľ vypovedať nájom pri omeškaní s viac ako dvomi mesačnými splátkami. Minimálna výpovedná lehota je 15 dní.

 

Článok je dostupný aj v PDF súbore: Petržalka.sk:  Rada právnika: Nájom a vyššia moc 

 

 

 


Zurück Aktualitäten