Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - „Národná rada SR schválila vládny návrh zákona o krátkodobom nájme bytu

28/03/2014

Only in Slovak

Účelom prijatého zákona je rozvíjať a riešiť otázku súkromného, trhového nájomného bývania v Slovenskej republike. Schválená právna úprava v plnej miere zachováva chránené nájomné bývanie upravené v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej ako „Občiansky zákonník“), ako aj nájomné bývanie podporované štátom, ktoré je nevyhnutné pre napĺňanie základných úloh štátu v oblasti sociálnej politiky. Prijatý zákon tak zohľadňuje a rešpektuje nielen sociálne princípy, ktoré sú zakotvené v Ústave Slovenskej republiky, ale vychádza aj z atribútov trhovo orientovanej ekonomiky a vytvára priestor pre rozvoj trhu s nájomnými bytmi.

Schválený zákon o krátkodobom nájme

Dôvodová správa o krátkodobom nájme bytu.


Back to News