Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - Zákon NR SR č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobúda účinnosť

01/03/2016

Only in Slovak

Cieľom zákona je implementovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ zo 4. februára 2014 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 (ďalej len "smernica o úveroch na bývanie") do slovenského právneho poriadku a vytvoriť právny rámec pre racionálnejšie a efektívnejšie fungovanie trhu úverov na bývanie v rámci harmonizovaného vnútorného trhu spoločenstva. Ide o dôležitú oblasť právnej úpravy, ktorej význam úmerne rastie tomu, ako sa vyvíjajú rôzne formy úverov na bývanie a ako rastie zadlženosť domácností.


Cieľom implementácie smernice o úveroch na bývanie sú najmä ustanoviť podmienky pri poskytovaní úverov na bývanie, a to v rozsahu smernice o úveroch na bývanie a poskytovanie ostatných služieb, postupy a informácie pred uzatvorením zmluvy o úvere na bývanie, náležitosti zmluvy o úvere na bývanie, spôsob výpočtu celkových nákladov spotrebiteľa spojených s poskytovaním úveru na bývanie v spresnení informácií, ktoré má spotrebiteľ získať, pred rozhodnutím o uzavretí zmluvy o úvere na bývanie pričom ide o údaje, ktoré je veriteľ alebo finančný agent povinný poskytnúť, aby sa spotrebiteľ mohol rozhodovať o uzavretí zmluvy o úvere na bývanie na základe dostatočnej znalosti úverového produktu. Spotrebiteľovi sa tak umožňuje posúdiť, či navrhovaná zmluva o úvere na bývanie a navrhovaný úver na bývanie zodpovedá jeho potrebám a jeho finančnej situácii. Zákon sa zameriava aj na stanovenie podmienok posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie, čím sa má docieliť právne zakotvenie prirodzeného záujmu veriteľov správne odhadnúť schopnosť spotrebiteľa splácať úver na bývanie. Zároveň stanovením uvedených podmienok môže prispieť k obmedzeniu dlhu tých domácností, ktoré by sa mohli ocitnúť v sociálnej núdzi.

Schválený návrh zákona

Dôvodová správa – všeobecná časť

Dôvodová správa – osobitná časť


Back to News