Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - BUTVIN,P.,ČÍK,T.: Obmedzenie vlastníckeho práva podielových spoluvlastníkov konaním obce contra legem (?)

16/01/2019

Only in Slovak

Po páde socializmu a vzniku samostatnej Slovenskej republiky ostalo vzhľadom na pomerne turbulentné stavebno - pozemkové úpravy (t.j. budovanie stavieb vo vlastníctve štátu bez majetkovo – právneho vysporiadania zastavaného pozemku) veľké množstvo nezodpovedaných otáznikov a krívd. Na zmiernenie týchto majetkových krívd prijal zákonodarca niekoľko parciálnych normatívnych právnych aktov. K predmetným právnym predpisom možno zaradiť i zákon č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri nemajetkovoprávonom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov ( ďalej len  „zákon č. 66/2009 Z.z.“). Daný právny predpis, ako uvádza dôvodová správa, mal za cieľ  „(…) usporiadať doteraz neusporiadané vlastnícke vzťahy k pozemkom pod stavbami, ktoré boli delimitované na obce a vyššie územné celky v rámci teformy verejnej správy.“ Predmetom daného článku je na konkrétnom prípade z našej právnej praxe analyzovať situáciu podielových spoluvlastníkov pozemkov v prípadoch, kedy môže dochádzať zo strany orgánu samosprávy k užívaniu daných nehnuteľností bez akéhokoľvek právneho titulu, ergo v rozpore so zákonom. Cieľom príspevku bude upriamiť pozornosť čitateľov primárne na možné protiprávne konanie obcí pri užívaní cudzieho majetku, resp. na situácie, ktoré nie sú upravené zákonom č. 66/2009 Z.z. a ktoré aj po niekoľkých rokoch účinnosti tejto právnej úpravy vyvolávajú nezodpovedané otázky.

 

 BUTVIN, P., ČÍK, T.: Obmedzenie vlastníckeho práva podielových spoluvlastníkov konaním obce contra legem (?)


Back to News