Skip to sitemap

Only in Slovak - BUTVIN, P.: Miera preukázania príčinnej súvislosti v medicínskom spore

13/11/2018

Only in Slovak

Zdravie je pre každého z nás zrejme jednou z najvyšších priorít. Vnímame veľmi citlivo, pokiaľ medicínsky personál nevykoná všetky postupy pri náprave zdravia alebo záchrane života. Vzťah pacienta a lekára musí byť nesporne založený na vzájomnej dôvere a profesionalite, keď sa pacient oprávnene spolieha na erudovanosť lekára a naopak lekár na súčinnosť pacienta a dodržiavanie liečebného režimu. Život však prináša aj opačné situácie, kedy zo strany pacienta, prípadne jeho rodinných príslušníkov vznikajú pochybnosti nad správnosťou poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Vzhľadom na skutočnosť, že skúmanie kvality poskytnutých lekárskych výkonov je nesporne odbornou (medicínskou) otázkou, pred eventuálnym uplatnením právnych nárokov voči poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, si musí pacient najprv položiť a zodpovedať otázku, či zo strany lekárov boli dodržané všetky zaužívané štandardy alebo a contrario lekári nepostupovali správne a takto poskytnutú zdravotnú starostlivosť je potrebné vyhodnotiť ako non lege artis

 

BUTVIN, P.: Miera preukázania príčinnej súvislosti v medicínskom spore


Back to News