Skip to sitemap

Only in Slovak - BUTVIN, P.: Obrátenie dôkazného bremena v medicínskom spore

13/08/2019

Only in Slovak

V rámci súdneho konania všeobecne platí pravidlo, že žalobca –  poškodený – pacient je tou osobou, ktorá musí tvrdiť a preukázať protiprávne konanie škodcu, vznik škody a príčinnú súvislosť. V tomto príspevku poukážeme na jedno rozhodnutie Ústavného súdu ČR, a to konkrétne na nález zo dňa 9.5.2018, sp. zn. IV. ÚS 14/17, v ktorom sa okrem iného zaoberal aj otázkou obrátenia dôkazného bremena v medicínskom spore. V danom prípade sa jednalo o poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientke pri pôrode, kedy žalovaná v I. rade neviedla o zdravotnom stave pacientky žiadnu dokumentáciu, resp. jediný záznam CTG (kardiotokografie) sa stratil. Netvrdíme, že prípadná chýbajúca zdravotná dokumentácia znamená pre pacienta už úspešnosť v spore, avšak jej absencia  nie je spojená s nemožnosťou uplatňovania si nárokov pacienta voči poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

 

BUTVIN, P.:  Obrátenie dôkazného bremena v medicínskom spore


Back to News