Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - BUTVIN,P.: Poučenie o lekárovi - začiatočníkovi

27/03/2020

Only in Slovak

Nevyhnutným predpokladom poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa slovenskej právnej úpravy je poučenie a na to nadväzujúci súhlas pacienta so zásahom do jeho telesnej integrity. Náležitosti poučenia a informovaného súhlasu sú definované v § 6 a nasl. zákona č. 576/2004 Z.z.  o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 576/2004 Z.z.“). Povinnosťou ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka je informovať taxatívne vymenované osoby o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Toto poučenie má byť dané zrozumiteľne,  ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu osoby, ktorú má zdravotnícky personál poučiť. 

 

BUTVIN,P.: Poučenie o lekárovi – začiatočníkovi 


Back to News