Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - BUTVIN, P.: Zámena veci počas trvania bezpodielového spoluvlastníctva

04/03/2019

Only in Slovak

Zákonodarca v § 143 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) uvádza, že predmetom bezpodielového spoluvlastníctva je „po“ 1) všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a zároveň „po“ 2) čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva. Ďalej v uvedenom ustanovení taxatívne vymenúva, kedy už hnuteľná alebo nehnuteľná vec nie je predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“) (napr. ak je vec získaná darom, dedičstvom, prípadne slúži osobnej potrebe jedného z manželov a pod.). V tomto príspevku analyzujeme situáciu, keď jeden z manželov nadobudol do svojho výlučného vlastníctva vec ešte pred uzavretím manželstva (dvojizbový byt), ktorú však v priebehu manželstva zamení za inú vec (trojizbový byt) a zároveň na vyrovnanie hodnoty „novej“ veci manželia zo spoločných úspor uhradia aj určitú finančnú čiastku. Celý právny kontrakt okrem iného komplikuje skutočnosť, že zmluve (v tomto prípade sa jednalo o zámennú zmlvu) figuruje ako zmluvná strana  iba jeden z manželov. V súvislosti s týmto právnym stavom sa kreujú viaceré sporné otázky, predovšetkým či nová vec - nehnuteľnosť patrí naďalej do výlučného vlastníctva manžela, ktorý uzatváral zmluvu (a vlastne iba menil vec), alebo a contrario, má byť predmetom BSM. Podľa toho, či vec patrí alebo nepatrí do masy BSM, či sa má v prípade zániku BSM prihliadať na prínos manžela alebo naopak sa má vysporiadať len finančná čiastka, ktorá sa použila zo spoločných prostriedkov  na výlučný (oddelený) majetok manžela?

 

BUTVIN, P. : Zámena veci počas trvania bezpodielového spoluvlastníctva 


Back to News