Skip to sitemap

Only in Slovak - ČÍK, T.: Analýza inštitútu odstúpenia od spotrebiteľskej kúpnej zmluvy a jeho následky pre kontrahentov

02/10/2018

Only in Slovak

Predmetom ostatnej analýzy, ktorú sme si pripravili pre našich čitateľov je komplexný rozbor odstúpenia od spotrebiteľskej kúpnej zmluvy ako parciálneho nároku kupujúceho uplatneného voči predávajúcemu z titulu zodpovednosti za vady. Zároveň poukážeme aj na právne následky, ktoré právna úprava de lege lata s predmetným právnym úkonom spája, t. j. aké práva a povinnosti ukladá v danom prípade normotvorca kontrahentom tohto zmluvného typu.   

 

ČÍK, T.: Analýza inštitútu odstúpenia od spotrebiteľskej kúpnej zmluvy a jeho následky pre kontrahentov.Back to News