Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - ČÍK, T.:Legitímne (sankčné) zmluvné dojednanie c/a nekalá podmienka v prepravných zmluvách

29/01/2020

Only in Slovak

Do pozornosti našich recipientov dávame z pohľadu spotrebiteľského prostredia mimoriadne zaujímavú aktualitu. In concreto ide o posúdenie okamihu vzniku zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom služby a spotrebiteľom, a s tým spojené konzekvencie v podobe aplikácie pomerne priaznivej únijnej regulácie postavenia spotrebiteľa (ochrana slabšej strany), a tiež identifikovanie charakteru sankčnej podmienky obsiahnutej vo všeobecných prepravných podmienkach železničného podniku a následná analýza kompetencií vnútroštátneho súdu. V tomto kontexte prikladáme v prílohe recentný rozsudok Súdneho dvora EÚ zo dňa 7.11.2019, sp. zn. C-349/18 až C-351/18 v spojených veciach Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (ďalej len „NMBS“ alebo „Belgická štátna železničná spoločnosť“) c/a Mbutuk Kanyeb, Larissa Nijsova, Jean – Louis Anite Dedroog (ďalej spoločne len „žalovaní“) o zaplatenie sadzobných prirážok za cestovanie vo vlaku bez prepravného dokladu (ďalej len „rozsudok“), v ktorom Súdny dvor EÚ podal záväzný výklad článku 9 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 zo dňa 23.10.2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (ďalej len „nariadenie č. 1371/2007“), ako aj článku 2 písm. a) a článkov 3 a 6 smernice Rady 93/13/EHS zo dňa 5.4.1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (ďalej len „smernica Rady 93/13/EHS“).

 

ČÍK,T.: Legitímne (sankčné) zmluvné dojednanie c/a nekalá podmienka v prepravných zmluvách 


Back to News