Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - ČÍK, T.: "Neprijateľným zmluvným podmienkam bánk v zmluvách o spotrebiteľskom úvere odzvonilo"

24/09/2019

Only in Slovak

Do pozornosti našich recipientov dávame, z pohľadu spotrebiteľského prostredia, mimoriadne zaujímavú aktualitu. In concreto ide o nárok spotrebiteľov na vrátenie časti predčasne splateného spotrebiteľského úveru. V tomto kontexte prikladáme v prílohe recentný rozsudok Súdneho dvora EÚ zo dňa 11.9.2019, sp. zn. C-383/18 v právnej veci Lexitor sp. z o. o. c/a SKOK, Santander Consumer Bank S.A. a mBank S.A (ďalej len „rozsudok“), v ktorom Súdny dvor EÚ podal záväzný výklad (pre danú vec kardinálneho) čl. 16 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES zo dňa 23.4.2008 p zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS (ďalej len „smernica“).

 Osobitne poukazujeme na kľúčové body predmetného rozsudku:

Podľa bodu 6 rozsudku „Článok 16 ods. 1 uvedenej smernice stanovuje, že spotrebiteľ má právo kedykoľvek úplne alebo čiastočne splniť svoje povinnosti podľa zmluvy o úvereV takých prípadoch má právo na zníženie celkových nákladov spojených s úverom, pričom takéto zníženie tvoria úroky a náklady v rámci zvyšnej dĺžky trvania zmluvy.“

 Podľa bodu 7 rozsudku „Článok 22 tej istej smernice zakazuje členským štátom zachovať a zaviesť do svojho vnútroštátneho práva ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od ustanovení tejto smernice. (...) Členské štáty ďalej zabezpečia, aby sa ustanovenia, ktoré prijmú na vykonávanie tejto smernice, nedali obísť osobitnou formuláciou zmlúv, a najmä tým, že sa čerpanie finančných prostriedkov alebo zmluvy o úvere, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, zahrnú do zmlúv o úvere, ktorých povaha alebo účel by umožnili vyhnúť sa jej uplatňovaniu.“

 Z citovaného rozsudku možno abstrahovať, že cieľom supranacionálnej právnej úpravy (t.j. čl. 16 ods. 1 smernice) je zabezpečiť vysoký stupeň ochrany spotrebiteľov spočívajúci najmä v ich oprávnení uhradiť spotrebiteľský úver pred dohodnutou dobou splatnosti a súčasne im pre tento prípad garantovať právo na „zníženie celkových nákladov spojených s úverom“, pod ktoré možno subsumovať všetky náklady idúce na ťarchu spotrebiteľov (vrátane úrokov a nákladov v rámci zostávajúcej dĺžky trvania zmluvy). Zároveň podotýkame, že čl. 22 ods. 3 predmetnej smernice ukladá členským štátom imperatív zabezpečiť rešpektovanie práv spotrebiteľov, t.j., aby sa účel proklamovaný európskym normotvorcom nemohol poprieť a vylúčiť osobitnou formuláciou zmlúv zo strany bankových subjektov.

Záverom dávame do pozornosti, že Advokátska kancelária JUDr. Jakub Mandelík, s.r.o. je pripravená poskytnúť potenciálnym klientom v tejto súvislosti kvalifikované právne poradenstvo. 

 Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo dňa 11.9.2019


Back to News