Skip to sitemap

Only in Slovak - ČÍK, T.: Nepriznanie náhrady trov konania britvou striktného gramatického výkladu a úvaha de lege ferenda

05/03/2019

Only in Slovak

V nasledujúcom príspevku sa pokúsime našim recipientom priblížiť problematiku trov konania v novo koncipovanom civilnom procese. In concreto sa zameriame na interpretáciu § 255 ods. 1 CSP, ergo bližšie rozanalyzujeme zásadu „úspechu v spore“ ovládajúcu platenie trov konania, v prípade niektorých nuansí. Na úvod podotýkame, že Civilný sporový poriadok, ako nový procesný kódex, priniesol so sebou niekoľko aplikačných problémov, s ktorými sa bude musieť právnická obec vysporiadať. Relevantným nástrojom umožňujúcim naplniť túto ambíciu sa javí (napríklad) aplikácia vhodnej výkladovej metódy relevantnej právnej normy. V tomto smere poukazujeme najmä na eventuálne komplikácie spojené s náhradou trov konania v sporoch o náhradu škody na zdraví (kedy výška plnenia závisí od znaleckého skúmania či od úvahy súdu).

 

 ČÍK, T.: Nepriznanie náhrady trov konania britvou striktného gramatického výkladu a úvaha de lege ferenda


Back to News