Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - ČÍK, T.: Nepriznanie náhrady trov konania britvou striktného gramatického výkladu a úvaha de lege ferenda

05/03/2019

Only in Slovak

V nasledujúcom príspevku sa pokúsime našim recipientom priblížiť problematiku trov konania v novo koncipovanom civilnom procese. In concreto sa zameriame na interpretáciu § 255 ods. 1 CSP, ergo bližšie rozanalyzujeme zásadu „úspechu v spore“ ovládajúcu platenie trov konania, v prípade niektorých nuansí. Na úvod podotýkame, že Civilný sporový poriadok, ako nový procesný kódex, priniesol so sebou niekoľko aplikačných problémov, s ktorými sa bude musieť právnická obec vysporiadať. Relevantným nástrojom umožňujúcim naplniť túto ambíciu sa javí (napríklad) aplikácia vhodnej výkladovej metódy relevantnej právnej normy. V tomto smere poukazujeme najmä na eventuálne komplikácie spojené s náhradou trov konania v sporoch o náhradu škody na zdraví (kedy výška plnenia závisí od znaleckého skúmania či od úvahy súdu).

 

 ČÍK, T.: Nepriznanie náhrady trov konania britvou striktného gramatického výkladu a úvaha de lege ferenda


Back to News