Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - ČIK, T.: Účasť splnomocneného zástupcu poškodeného na vyšetrovacích úkonoch nariadených v prípravnom konaní

13/11/2018

Only in Slovak

V nasledujúcom článku upriamime svoju pozornosť na postavenie poškodeného (resp. jeho splnomocneného zástupcu) a diapazón procesných kompetencií, ktoré mu právna úprava de lege lata priznáva pri uplatňovaní práv a oprávnených záujmov v trestnom konaní, najmä s akcentom na eventualitu osobnej účasti poškodeného (splnomocnenca poškodeného) pri vyšetrovacích úkonoch či dokonca možnosť jeho ingerencie do samotného priebehu nariadeného procesného úkonu. Uvedená problematika je z nášho pohľadu mimoriadne aktuálna, keďže sa v našej právnej praxi opakovane stretávame so značne negatívnym postojom tak zo strany orgánov činných v trestnom konaní (ďalej len „OČTK“), ako aj obhajcov obvinených k otázke osobnej prítomnosti splnomocnenca poškodeného na úkonoch vyšetrovania. Cez prizmu supranacionálnej právnej úpravy, ako aj vnútroštátnej rozhodovacej praxe Ústavného súdu SR vnímame súčasný postoj OČTK i súdov k danej problematike značne kriticky.

 

ČÍK, T.: Účasť splnomocneného zástupcu poškodeného na vyšetrovacích úkonoch nariadených v prípravnom konaní


Back to News