Skip to sitemap

Only in Slovak - ČIK, T.: Účasť splnomocneného zástupcu poškodeného na vyšetrovacích úkonoch nariadených v prípravnom konaní

13/11/2018

Only in Slovak

V nasledujúcom článku upriamime svoju pozornosť na postavenie poškodeného (resp. jeho splnomocneného zástupcu) a diapazón procesných kompetencií, ktoré mu právna úprava de lege lata priznáva pri uplatňovaní práv a oprávnených záujmov v trestnom konaní, najmä s akcentom na eventualitu osobnej účasti poškodeného (splnomocnenca poškodeného) pri vyšetrovacích úkonoch či dokonca možnosť jeho ingerencie do samotného priebehu nariadeného procesného úkonu. Uvedená problematika je z nášho pohľadu mimoriadne aktuálna, keďže sa v našej právnej praxi opakovane stretávame so značne negatívnym postojom tak zo strany orgánov činných v trestnom konaní (ďalej len „OČTK“), ako aj obhajcov obvinených k otázke osobnej prítomnosti splnomocnenca poškodeného na úkonoch vyšetrovania. Cez prizmu supranacionálnej právnej úpravy, ako aj vnútroštátnej rozhodovacej praxe Ústavného súdu SR vnímame súčasný postoj OČTK i súdov k danej problematike značne kriticky.

 

ČÍK, T.: Účasť splnomocneného zástupcu poškodeného na vyšetrovacích úkonoch nariadených v prípravnom konaní


Back to News