Skip to sitemap

Only in Slovak - ČÍK, T.: Zmluvná retroaktivita a princíp interpretatio "in favor contractus" v súkromných záväzkových vzťahoch

06/02/2019

Only in Slovak

Predmetom daného článku je na konkrétnom prípade z našej právnej praxe poukázať na nutnosť rešpektovania bazálnych zásad súkromnoprávnych vzťahov, predovšetkým akcentujúc princíp priorizácie vôle zmluvných strán v záväzkovo – právnych vzťahoch. Vice versa pri ignorovaní primárnych výkladových pravidiel často dochádza k nelegálnym zásahom do práv a oprávnených záujmov druhého kontrahenta toho – ktorého zmluvného typu. Pozornosť upriamime tiež na prípustnosť inštitútu zmluvnej retroaktivity (spätnej účinnosti) záväzkovo – právnych vzťahov.  

 

ČÍK, T.:  Zmluvná retroaktivita a princíp interpretatio  „in favor contractus“ v súkromných záväzkových vzťahoch


Back to News