Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - ČÍK, T.: Zmluvná retroaktivita a princíp interpretatio "in favor contractus" v súkromných záväzkových vzťahoch

06/02/2019

Only in Slovak

Predmetom daného článku je na konkrétnom prípade z našej právnej praxe poukázať na nutnosť rešpektovania bazálnych zásad súkromnoprávnych vzťahov, predovšetkým akcentujúc princíp priorizácie vôle zmluvných strán v záväzkovo – právnych vzťahoch. Vice versa pri ignorovaní primárnych výkladových pravidiel často dochádza k nelegálnym zásahom do práv a oprávnených záujmov druhého kontrahenta toho – ktorého zmluvného typu. Pozornosť upriamime tiež na prípustnosť inštitútu zmluvnej retroaktivity (spätnej účinnosti) záväzkovo – právnych vzťahov.  

 

ČÍK, T.:  Zmluvná retroaktivita a princíp interpretatio  „in favor contractus“ v súkromných záväzkových vzťahoch


Back to News