Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

News (Only in Slovak)

MANDELÍK, J., BUTVIN, P.: Operatívny leasing - základná charakteristika z právneho a ekonomického hľadiska

07/10/2014

Dňa 7.10.2014 bol v Hospodárskych novinách v rubrike Investor, Právne rady, publikovaný článok Dobrá zmluva je základ. Aj v lízingu, ktorý pre menovaný denník s celoslovenskou pôsobnosťou vypracovala naša advokátska kancelária. Nakoľko bol článok z dôvodu limitovaného priestoru odpublikovaný len v skrátenom rozsahu, týmto ho nielen pre našich... More

Schválený zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov

22/09/2014

Účelom prijatého zákona je implementácia príslušných nariadení Európskej únie v podmienkach Slovenskej republiky. Zákon určuje postavenie a právomoci jednotlivých orgánov verejnej správy v procese využívania príspevkov z fondov Európskej únie. Za hlavný orgán koordinácie riadenia a kontroly určuje vládu Slovenskej republiky. Súčasne definuje orgán... More

Novela zákona o autorskom práve (autorský zákon)

22/09/2014

Cieľom prijatej novely zákona je najmä vytvoriť základný právny rámec na uľahčenie digitalizácie a šírenia diel a iných predmetov ochrany, ktoré sú chránené autorským právom a právami súvisiacimi s autorským právom, pri ktorých však nie je možné určiť alebo nájsť autora, resp. nositeľa práv (tzv. osirelé diela). V praxi v takýchto prípadoch nie je... More

Novela zákona o bytoch a nebytových priestoroch

08/08/2014

Obsahom prijatej novely zákona je nová úprava pravidiel tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv pre vlastníkov nebytových priestorov v bytovom dome, ktorí nevyužívajú všetky spoločné časti a spoločné zariadenia domu. Pôvodná právna úprava znevýhodňovala vlastníkov nebytových priestorov v dome pri tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv domu, pretože... More

Novela zakona o ochrane spotrebitela

08/08/2014

Prijatou novelou zákona sa reaguje na nedostatky vytýkané Európskou komisou ohľadom nedostatočnej transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu,  v SR a navrhuje sa zosúladenie slovenskej právnej úpravy s textom... More

Národná rada SR schválila návrh poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a dopĺňajú niektoré zákony

17/07/2014

Cieľom prijatej novely zákona   je vykonanie systémových zmien v záujme obnovenia dôvery v súdnictvo a posilnenie sudcovského stavu ako garanta spravodlivého a zákonného rozhodovania o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb. Zmeny majú statusový a organizačný charakter, pričom vytvárajú... More

Národná rada SR schválila návrh poslancov NR SR na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky

16/07/2014

Cieľom prijatého ústavného zákona je posilniť ochranu inštitútu manželstva, ako aj realizovať opatrenia na zlepšenie efektívnosti justičného systému. Prijaté zmeny v ústavnej úprave súdnictva majú zlepšiť jeho fungovanie, efektívnosť a kvalitu výkonu súdnictva. Zmeny sa týkajú najmä zúženia imunity sudcov a odbúrania potreby súhlasu Ústavného súdu... More

Národná rada SR schválila vládny návrh zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

05/06/2014

Účelom prijatého zákona bolo vytvorenie takého právneho prostredia, ktoré umožní, aby poľnohospodárske pozemky, ktoré majú naďalej slúžiť svojmu účelu, primárne nadobúdali osoby, ktoré vykonávajú poľnohospodársku výrobu ako podnikanie podľa § 2 Obchodného zákonníka najmenej 3 roky v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza, v obci susediacej s... More

Národná rada SR schválila vládny návrh zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene Občianskeho súdneho poriadku

05/06/2014

Prijatý zákon o podmienkach výkonu volebného práva systémovo tvoria viaceré časti. V prvej všeobecnej sú sústredené všeobecné pravidlá a ustanovenia spoločné pre všetky druhy volieb. Týkajú sa najmä volebných orgánov, zásad volebného práva, volebných obvodov a volebných okrskov, zoznamu voličov, postupu pri hlasovaní, postupu a prítomnosti vo volebnej... More

Naša účasť na bezplatnej právnej pomoci

20/05/2014

V rámci Dni otvorených dverí organizovaných Slovenskou advokátskou komorou dňa 23.4.2014 sa naša advokátska kancelária prostredníctvom advokáta JUDr. Jakuba Mandelíka, PhD., aktívne zúčastnila na poskytovaní bezplatného právneho poradenstva pre verejnosť v meste Bratislava. V rámci daného regiónu sa nám spolu s ostatnými kolegami advokátmi podarilo pomôcť... More

Only in Slovak - Likvidácia poľovníckej organizácie v skratke

06/04/2023

Only in Slovak

Likvidácia poľovníckej organizácie v skratke

V nasledujúcom príspevku spracúvame menej častú tému, akou je ukončenie činnosti poľovníckej organizácie (ďalej len „PO“),  presnejšie jej zánik a výmaz z registra. Postavenie poľovníckej organizácie (alebo po starom združenie) upravuje osobitný právny predpis, a to zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoP“). Pokiaľ ide o jej zánik, použije sa tiež právna úprava podľa Obchodného zákonníka. V žiadnom právnom predpise však nenájdeme presný postup zániku poľovníckej organizácie. Aké kroky sú teda nevyhnutné? Viac o téme hovorí právnička Mgr. Alžbeta Jandová. 

Každá PO má stanovy, ktoré upravujú aj jej zánik. Právomoc rozhodnúť o zániku PO má členská schôdza,  môže si teda sama odhlasovať svoj zánik, pričom dôvody zániku upravuje § 38 ZoP.  Pri riešení zániku PO je preto nevyhnutné riadiť sa nielen stanovami PO, ale aj ZoP. Od momentu zrušenia koná za PO likvidátor, ktorým je podľa ZoP pôvodný štatutárny orgán. Niektoré PO sú súčasťou organizačnej štruktúry Slovenského poľovníckeho zväzu (ďalej len ako „SPZ“). Stanovy takejto PO, pokiaľ ide o jej zánik, by preto mali byť v súlade aj so stanovami SPZ.

Zánik PO samozrejme nenastáva okamžite prijatím uznesenia (rozhodnutia) členskej schôdze. V danom momente dôjde len k zrušeniu PO. Od tohto momentu koná za PO likvidátor. Zánik PO si môžeme predstaviť ako proces od zrušenia PO, cez likvidáciu až po výmaz PO z registra, kedy PO definitívne zaniká.

Dohľad nad združovaním fyzických osôb do poľovníckych organizácii je zverený okresnému úradu v sídle poľovníckej organizácie. Z toho dôvodu by mal likvidátor po rozhodnutí členskej schôdze o zániku PO uskutočniť oznámenie na príslušný okresný úrad (pozemkový a lesný odbor) o zániku (resp. zrušení) PO  a priložiť zápisnicu z členskej schôdze.

Zánik PO sleduje postup podľa zákonnej úpravy likvidácie obchodnej spoločnosti v zmysle ustanovenia § 70 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „ObZ“). Významným rozdielom medzi obchodnými spoločnosťami zapísanými v obchodnom registri a poľovníckymi organizáciami je, že tieto majú svoj vlastný verejný register. Každá poľovnícka organizácia musí byť zapísaná v Registri poľovníckych organizácii[1] (ďalej len ako „RPO“), ktorý vedie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Z uvedeného dôvodu je otázne, či a ak áno, v akom rozsahu sa budú na zánik PO vzťahovať ustanovenia § 70 ods. 3 ObZ (vstup do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra), § 71 ods. 1 a § 72  ObZ (ustanovenie a voľba likvidátora štatutárnym orgánom, zákonné predpoklady na likvidátora).

Účelom likvidácie PO je, rovnako ako pri obchodnej spoločnosti, uspokojenie veriteľov a iných osôb. Likvidátor v tomto kroku podá oznámenie na obchodný vestník o vstupe PO do likvidácie. V oznámení tiež uvedie výzvu na prihlásenie pohľadávok s adresou, kam môžu veritelia prihlásiť svoje pohľadávky. Oznámenie obchodnému vestníku sa uskutočňuje výhradne elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý je dostupný na webovej stránke obchodného vestníka. Na vyplnenie formulára, je potrebné sa prihlásiť občianskym preukazom.

Dôležitým krokom v procese likvidácie je vyhotovenie účtovnej závierky ku dňu vstupu PO do likvidácie. Ak členská schôdza PO rozhodla (prijala uznesenie) o zániku PO (resp. jej zrušení) napr. 20.5.2023, účtovná závierka sa vyhotoví k dátumu 19.5.2023. Dôležitým krokom pred zostavením účtovnej závierky, je zostavenie daňového priznania k dani z príjmov za obdobie pred likvidáciou.

Po skončení likvidácie je potrebné vyhotoviť účtovné doklady ku dňu ukončenia likvidácie, najskôr však šesť mesiacov po oznámení o vstupe PO do likvidácie v obchodnom vestníku. Uvedená lehota slúži predovšetkým na ochranu veriteľov, aby si mohli riadne uplatniť svoje pohľadávky. Druhá mimoriadna (likvidačná) účtovná závierka sa teda zostaví za obdobie od 20.5.2023 do DD.MM.20RR, tzn. za obdobie likvidácie.

Po schválení likvidátorom predloženej likvidačnej účtovnej závierky, konečnej správy a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku na členskej schôdzi PO, likvidátor zverejní o tomto oznámenie v obchodnom vestníku a likvidačný zostatok bezodkladne poukáže tým, ktorým naň vzniklo právo.

V prípade PO, ktoré sú súčasťou SPZ, likvidátor navyše predloží správu o vykonaní likvidácie okresnej organizácii / regionálnej organizácii SPZ, a to v zmysle stanov SPZ, vestník 1/2003, podľa čl. 35 ods. 2 písm. e).

Po skončení likvidácie je likvidátor povinný podať príslušnému Okresnému úradu návrh na výmaz poľovníckeho združenia v lehote do 90 dní po schválení likvidačných dokumentov. K návrhu na výmaz spoločnosti z RPO likvidátor priloží účtovnú závierku a konečnú správu spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku (dokumenty schválené členskou schôdzou PO). Okresný úrad oznámi podľa § 40 ZoP zánik PO Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Štatistickému úradu Slovenskej republiky do siedmich dní odo dňa, keď sa o ňom dozvedel. Rozhodnutím o výmaze PO a následným vymazaním PO z RPO je proces likvidácie úspešne zavŕšený, t.j. predmetná poľovnícka organizácia definitívne zanikla.

Likvidácia poľovníckych organizácií má svoje špecifiká. Cieľom príspevku však nebolo zodpovedať všetky otázky, ktoré pri realizácii likvidácie PO vyvstávajú, ale poukázať na najdôležitejšie kroky, ako samotný proces zániku PO rozbehnúť a tiež zorientovať sa v právnej úprave.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

[1] Národné lesnícke centrum je podľa zákona správcom informačného systému lesného hospodárstva a poľovníctva. Za správnosť údajov zodpovedajú jednotlivé okresné úrady. 


 Back to News