Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

News (Only in Slovak)

Novela zakona o ochrane spotrebitela

08/08/2014

Prijatou novelou zákona sa reaguje na nedostatky vytýkané Európskou komisou ohľadom nedostatočnej transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu,  v SR a navrhuje sa zosúladenie slovenskej právnej úpravy s textom... More

Národná rada SR schválila návrh poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a dopĺňajú niektoré zákony

17/07/2014

Cieľom prijatej novely zákona   je vykonanie systémových zmien v záujme obnovenia dôvery v súdnictvo a posilnenie sudcovského stavu ako garanta spravodlivého a zákonného rozhodovania o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb. Zmeny majú statusový a organizačný charakter, pričom vytvárajú... More

Národná rada SR schválila návrh poslancov NR SR na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky

16/07/2014

Cieľom prijatého ústavného zákona je posilniť ochranu inštitútu manželstva, ako aj realizovať opatrenia na zlepšenie efektívnosti justičného systému. Prijaté zmeny v ústavnej úprave súdnictva majú zlepšiť jeho fungovanie, efektívnosť a kvalitu výkonu súdnictva. Zmeny sa týkajú najmä zúženia imunity sudcov a odbúrania potreby súhlasu Ústavného súdu... More

Národná rada SR schválila vládny návrh zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

05/06/2014

Účelom prijatého zákona bolo vytvorenie takého právneho prostredia, ktoré umožní, aby poľnohospodárske pozemky, ktoré majú naďalej slúžiť svojmu účelu, primárne nadobúdali osoby, ktoré vykonávajú poľnohospodársku výrobu ako podnikanie podľa § 2 Obchodného zákonníka najmenej 3 roky v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza, v obci susediacej s... More

Národná rada SR schválila vládny návrh zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene Občianskeho súdneho poriadku

05/06/2014

Prijatý zákon o podmienkach výkonu volebného práva systémovo tvoria viaceré časti. V prvej všeobecnej sú sústredené všeobecné pravidlá a ustanovenia spoločné pre všetky druhy volieb. Týkajú sa najmä volebných orgánov, zásad volebného práva, volebných obvodov a volebných okrskov, zoznamu voličov, postupu pri hlasovaní, postupu a prítomnosti vo volebnej... More

Naša účasť na bezplatnej právnej pomoci

20/05/2014

V rámci Dni otvorených dverí organizovaných Slovenskou advokátskou komorou dňa 23.4.2014 sa naša advokátska kancelária prostredníctvom advokáta JUDr. Jakuba Mandelíka, PhD., aktívne zúčastnila na poskytovaní bezplatného právneho poradenstva pre verejnosť v meste Bratislava. V rámci daného regiónu sa nám spolu s ostatnými kolegami advokátmi podarilo pomôcť... More

Národná rada SR schválila vládny návrh zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceh

29/04/2014

Cieľom návrhu zákona bolo v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou stanoviť podrobnejšie požiadavky na informačné povinnosti predávajúcich pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a tým prispieť k zvýšeniu právnej istoty tak spotrebiteľov, ako... More

Národná rada SR schválila návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník

15/04/2014

Jadro prijatej právnej úpravy tvorí novelizácia Občianskeho zákonníka, v rámci ktorej sa do slovenského právneho poriadku zavádza inštitút civilnoprávnej úžery a stanovuje sa najvyššia prípustná odplata pre prípad požičiavania finančných prostriedkov spotrebiteľovi. Civilnoprávna úžera pri súčasnom vymedzení maximálnej odplaty umožni kvalifikovať aj hrubý... More

„Národná rada SR schválila vládny návrh zákona o krátkodobom nájme bytu

28/03/2014

Účelom prijatého zákona je rozvíjať a riešiť otázku súkromného, trhového nájomného bývania v Slovenskej republike. Schválená právna úprava v plnej miere zachováva chránené nájomné bývanie upravené v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej ako „Občiansky zákonník"), ako aj nájomné bývanie podporované štátom, ktoré je nevyhnutné pre napĺňanie... More