Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - KOSTROŠ, A. : Facebook je povinný odstrániť nezákonné informácie celosvetovo

20/11/2019

Only in Slovak

 Facebook je povinný odstrániť nezákonné informácie celosvetovo

Pred nedávnom sme Vás informovali o prípade pred Súdnym dvorom EÚ, v ktorom figurovala spoločnosť Google. Súdny dvor konštatoval, že Google ako poskytovateľ vyhľadávača nie je povinný celosvetovo odstraňovať odkazy spadajúce pod právo na zabudnutie podľa nariadenia GDPR. Na toto rozhodnutie súdny dvor nepriamo nadväzuje rozsudkom zo dňa 3.10.2019, v ktorom sa ako strana sporu tentokrát vyskytuje iný internetový gigant - spoločnosť Facebook.

Rakúska politička Eva Glawisching-Piesczek sa domáhala odstránenia príspevku, ktorý (ako konštatovali aj rakúske súdy) poškodzoval jej česť, urážal a hanobil ju. Rakúsky najvyšší súd preto položil súdnemu dvoru otázku, či je v zmysle smernice o elektronickom obchode možné uložiť poskytovateľovi hostingu (v tomto prípade Facebooku) povinnosť odstrániť informáciu, ktorej obsah bol preskúmaný príslušným súdom členského štátu a tento ju vyhlásil za nezákonnú.

 Súdny dvor judikoval, že uloženie povinnosti poskytovateľovi hostingu odstrániť, resp. znemožniť prístup k správe, ktorej obsah je totožný s obsahom nezákonnej informácie, nie je v rozpore s právom EÚ. Možnosť odstránenia informácií súdny dvor rozšíril aj na také údaje, ktorých obsah je porovnateľný s nezákonnou informáciou. Záverom súdny dvor uviedol, že predmetné povinnosti je možné od hostingových spoločností vyžadovať aj na celosvetovej úrovni v súlade s ustanoveniami medzinárodného práva, ktoré sa členské štáty zaviazali rešpektovať. Práve v tejto časti možno pozorovať najväčší rozdiel s rozhodnutím vo veci C-507/17 Google LLC vs. CNIL. Európska súdna autorita v prípade Google judikovala, že poskytovateľ vyhľadávača nie je povinný celosvetovo odstraňovať odkazy spadajúce pod právo na vymazanie v zmysle nariadenia GDPR - postačuje, pokiaľ sú inkriminované informácie odstránené vo verziách vyhľadávača zodpovedajúce všetkým členským štátom EÚ.

Na záver je dôležité uviesť, že povinnosť odstrániť informácie sa dotýka poskytovateľa hostingu len v tom prípade, že ich obsah bol oficiálnou (súdnou) autoritou členského štátu vyhlásený za nezákonný. Hostingové spoločnosti v súlade s čl. 15 smernice o elektronickom obchode nemajú povinnosť aktívne vykonávať vlastné zisťovanie, či zverejnené informácie majú nezákonnú povahu.

Kompletný text rozhodnutia vo veci C-18/18 Glawischnig-Piesczek c/a Facebook Ireland Ltd. nájdete na nasledujúcom odkaze:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218621&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2677444

  


Back to News