Skip to sitemap

Only in Slovak - KOSTROŠ, A.: Má poškodený nárok na náhradu úrokov z omeškania podľa zákona o PZP? ( Analýza rozsudku Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 3Cdo/145/2017)

05/06/2019

Only in Slovak

Rozsudok tvoriaci predmet tejto analýzy vydal Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „Najvyšší súd“) dňa 22. 11. 2018 pod sp. zn. 3Cdo/145/2017 (ďalej len „rozsudok“). Skutkový základ merita posudzovanej kauzy predstavoval takmer učebnicový príklad uplatnenia nároku na náhradu škody na zdraví, ktorú poškodený utrpel pri dopravnej nehode. Vodič – vinník dopravnej nehody – bol právoplatne odsúdený ešte pred začatím uplatňovania nárokov zo strany poškodeného. V zmysle ustanovení zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o PZP“) vyzval poškodený priamo poisťovateľa na náhradu za bolesť, sťaženie spoločenského uplatnenia a liečebných nákladov.2) Poisťovateľ v rámci legislatívne normovanej trojmesačnej lehoty notifikoval poškodeného, že jeho výzve nevyhovie.3) Z tohto dôvodu poškodený svoje nároky uplatnil súdnou cestou s tým, že sa voči poisťovateľovi domáhal aj hradenia úrokov z omeškania. Hoci prvoinštančný súd uložil poisťovateľovi povinnosť zaplatiť poškodenému náhradu za bolesť, sťaženie spoločenského uplatnenia a nevyhnutné náklady spojené s liečením, nestotožnil sa s uplatneným nárokom na náhradu úrokov z omeškania. Podľa názoru prvoinštančného súdu, poškodenému tento nárok vzniknúť nemohol, keďže poisťovateľ poskytnutím dôvodov odmietnutia plnenia splnil svoju zákonnú povinnosť. Odvolací súd výrok, ktorým bol nárok na platenie úrokov z omeškania zamietnutý, potvrdil.

 

Článok bol publikovaný v Justičenej revue číslo 4/2019.

KOSTROŠ, A.: Má poškodený nárok na náhradu úrokov z omeškania podľa zákona o PZP? ( Analýza rozsudku Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3Cdo/145/2017)


Back to News