Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - KOSTROŠ, A. : Nepriamy poškodený a uplatniteľnosť jeho nárokov

11/11/2019

Only in Slovak

Inštitút poškodeného zastáva v našom právnom poriadku veľmi dôležité miesto. Aj keď sa jeho postavenie môže javiť ako jednoznačné, v skutkových reáliách jednotlivých prípadov to nie je vždy tak. S osobitným fokusom na nároky prameniace zo zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa pokúsime v tomto článku priblížiť jednotlivé úskalia, s ktorými sa môžu potenciálni poškodení pri uplatňovaní svojich nárokov na náhradu škody stretnúť. Špeciálnu pozornosť venujeme skupine tzv. nepriamych poškodených.

 

 

KOSTROŠ, A.: Nepriamy poškodený a uplatniteľnosť jeho nárokov


Back to News