Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - KOSTROŠ, A.: Právo na vymazanie ( zabudnutie) podľa GDPR sa neuplatňuje celosvetovo. Rozhodol Súdny dvor EÚ v spore Google

30/09/2019

Only in Slovak

Súdny dvor EÚ rozhodol, že právo na vymazanie, resp. zabudnutie podľa čl. 17 GDPR nemusí Google aplikovať celosvetovo. To znamená, že spoločnosť Google (ako aj iné vyhľadávače) musí odstraňovať internetové odkazy (tzv. linky) len v rámci členských štátov EÚ po tom, ako dostane kvalifikovaný podnet od dotknutej osoby. Rozhodnutie pramení zo sporu medzi spoločnosťou Google a francúzskou verziou úradu na ochranu osobných údajov (CNIL).

Francúzsky úrad požadoval od Google komplexné (celosvetové) odstránenie výsledkov vyhľadávania, pokiaľ výsledky spĺňali kritériá GDPR aktivizujúce právo na vymazanie. Inými slovami, dotknuté odkazy mali byť používateľom internetu zneprístupnené bez ohľadu na ich pobyt alebo aktuálnu polohu. Nasledujúci rok Google zaviedol funkciu tzv. geoblockingu, ktorá zabraňovala zobrazovať odstránené odkazy užívateľom pochádzajúcim z EÚ. S takýmto riešením francúzsky úrad (CNIL) nesúhlasil a po udelení pokuty sa predmetná problematika prostredníctvom prejudiciálnych otázok francúzskych justičných orgánov dostala na Súdny dvor EÚ.

Súdny dvor jednoznačne judikoval, že poskytovateľ vyhľadávača nie je povinný celosvetovo odstrániť odkazy vo všetkých verziách svojho vyhľadávača. Právo Únie zaväzuje poskytovateľa vyhľadávača, aby vyhovel žiadosti o odstránenie odkazov vo verziách zodpovedajúcich všetkým členským štátom. Na druhej strane však Súdny dvor uviedol, že odstránenie odkazov musí byť sprevádzané efektívnymi spôsobmi pre zabránenie alebo minimálne odradenie užívateľov internetu k prístupu k citlivým údajom z Google verzií nečlenských štátov EÚ. Úmyslom Súdneho dvora je v čo najväčšom rozsahu zamedziť obchádzaniu európskych reštrikcií využitím nástrojov na maskovanie svojej skutočnej polohy (napr. VPN sieť - Virtual Private Network), ktorej cieľom je vyradiť geoblockingový mechanizmus.

Záverom nám ostáva uviesť, že rozhodnutie vzbudilo širokú pozornosť najmä s ohľadom na okolnosť, že prípadné rozhodnutie v prospech francúzskeho regulačného úradu by znamenalo precedens interkontinentálneho zásahu európskych predpisov do správy amerických technologických gigantov. Súdny dvor však napriek uvedenému vo svojom rozhodnutí poskytol pre členské štáty EÚ únikovú cestu, v zmysle ktorej tieto môžu s ohľadom na „vnútroštátne štandardy ochrany základných práv“ uložiť poskytovateľovi vyhľadávača povinnosť odstrániť aj tie odkazy, ktoré sa vzťahujú na všetky (celosvetové) verzie konkrétneho vyhľadávača.

Zhrnutie rozhodnutia vo veci C-507/17 Google LLC vs. Commission nationale de lʼinformatique et des libertés (CNIL) si môžete prečítať na nasledujúcom odkaze:

 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-09/cp190112sk.pdf

 


Back to News