Skip to sitemap

Only in Slovak - KOSTROS, A.: Príslušnosť súdov v sporoch z ochranných známok

24/09/2019

Only in Slovak

 Príslušnosť súdov v sporoch z ochranných známok

 

K porušeniu práv z ochranných známok v dnešnej dobe dochádza čoraz častejšie v online priestore, v ktorom je veľmi ťažké špecifikovať miesto vzniku porušenia práv, ako aj miesto, kde sa škodlivý následok prejavil. Problém sa ešte viac znásobuje, keď do skutkového deja pribudne medzinárodný prvok v podobe európskej ochrannej známky. Práve touto problematikou sa zaoberal Súdne dvor EÚ v konaní vo veci C-172/18 AMS Neve c/a Heritage Audio SL, rozsudok zo dňa 5.9.2019.

 

Porušovateľ práv prostredníctvom rôznych webových stránok ponúkal na predaj napodobeniny tovarov majiteľa práv k ochrannej známke, ktoré mali zhodné alebo podobné označenie s ochrannou známkou Európskej únie. Štát sídla porušovateľa nekorešpondoval s miestom zverejnenia internetovej propagácie produktov, čo sa odzrkadlilo aj na rozdielnych postojoch vnútroštátnych súdov v otázke určenia miestnej príslušnosti. Súdny dvor EÚ k predmetnej otázke konštatoval, že poškodený majiteľ ochrannej známky EÚ môže podať proti porušovateľovi žalobu na súd toho členského štátu, na ktorého území sa nachádzajú spotrebitelia, ktorým sú tieto reklamy alebo ponuky na predaj určené, a to bez ohľadu na skutočnosť, že rozhodnutia a opatrenia vzťahujúce sa na toto elektronické zobrazenie boli porušovateľom prijaté v inom členskom štáte.

 Kompletné znenie rozhodnutia Súdneho dvora EÚ nájdete na nasledujúcom odkaze:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217489&pageIndex=0&doclang=sk&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=13829831


Back to News