Skip to sitemap

Only in Slovak - KOSTROŠ, A.: Základy rozhodcovského konania: teoretické koncepcie arbitráže a jej pojmová definícia

13/11/2018

Only in Slovak

Napriek tomu, že zákon o rozhodcovskom konaní ponúka veľmi efektívnu možnosť riešenia právnych sporov, potenciál rozhodcovského konania resp. arbitráže nemožno považovať za naplnený. Dôvody tejto premisy je potrebné vidieť aj v nedostatočnom teoretickom vybavení adresátov a najmä aplikovateľov predmetnej právnej úpravy. Stačí poukázať na fakt, že ucelená výučba arbitráže na povinnej báze v študijných plánoch najväčších právnických fakúlt na Slovensku absentuje. Ambíciou tohto krátkeho príspevku je preto priniesť bazálny pohľad na postavenie arbitráže ako jeden z prostriedkov na riešenie sporov.

 

KOSTROŠ, A.: Základy rozhodcovského konania: teoretické koncepcie arbitráže a jej pojmová definícia


Back to News