Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - LOMAKA, I.: Nárokovateľnosť postupu správneho orgánu podľa zásad správneho poriadku a dobrej verejnej správy

02/10/2018

Only in Slovak

Aplikácia všeobecných zásad zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), ktoré sú uvedené v § 3, slúži predovšetkým na vyplňovanie procesných medzier v konaní  ako logický dopad skutočnosti, že právom sa nedá a nemôže dať upraviť každá štruktúra procesného konania. Existujú zákonné úpravy osobitných správnych konaní, ktoré síce vylučujú subsidiárnu aplikáciu správneho poriadku, ale neobsahujú vlastnú úpravu všeobecných princípov (napr. zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskoršieho predpisu alebo zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov). V článku sa rieši problematika, či účastník konania je oprávnený si v takýchto osobitných konanich nárokovať postup správneho orgánu v zmysle základných princípov vyjadrených v § 3 správneho poriadku. Rovnako sa v článku analyzuje nárokovateľnosť postupu správneho orgánu podľa princípov dobrej verejnej správy špecifikovaných v Odporúčaní CM/REC (2007) 7 Výboru ministrov o dobrej verejnej správe, ktoré bolo prijaté Radou Európy za účelom zabezpečenia tzv. dobrej verejnej správy v členských štátoch.

 

LOMAKA, I.: Nárokovateľnosť postupu správneho orgánu podľa zásad správneho poriadku a dobrej verejnej správy


Back to News