Skip to sitemap

Only in Slovak - LOMAKA, I.: Nárokovateľnosť postupu správneho orgánu podľa zásad správneho poriadku a dobrej verejnej správy

02/10/2018

Only in Slovak

Aplikácia všeobecných zásad zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), ktoré sú uvedené v § 3, slúži predovšetkým na vyplňovanie procesných medzier v konaní  ako logický dopad skutočnosti, že právom sa nedá a nemôže dať upraviť každá štruktúra procesného konania. Existujú zákonné úpravy osobitných správnych konaní, ktoré síce vylučujú subsidiárnu aplikáciu správneho poriadku, ale neobsahujú vlastnú úpravu všeobecných princípov (napr. zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskoršieho predpisu alebo zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov). V článku sa rieši problematika, či účastník konania je oprávnený si v takýchto osobitných konanich nárokovať postup správneho orgánu v zmysle základných princípov vyjadrených v § 3 správneho poriadku. Rovnako sa v článku analyzuje nárokovateľnosť postupu správneho orgánu podľa princípov dobrej verejnej správy špecifikovaných v Odporúčaní CM/REC (2007) 7 Výboru ministrov o dobrej verejnej správe, ktoré bolo prijaté Radou Európy za účelom zabezpečenia tzv. dobrej verejnej správy v členských štátoch.

 

LOMAKA, I.: Nárokovateľnosť postupu správneho orgánu podľa zásad správneho poriadku a dobrej verejnej správy


Back to News