Skip to sitemap

Only in Slovak - LOMAKA, I.: Oprávnenie Sociálnej poisťovne neprihliadať na žiadosť

28/01/2019

Only in Slovak

Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) nestanovuje, aké náležitosti má obsahovať písomná žiadosť adresovaná Sociálnej poistovni (môže ich ale určiť Sociálna poisťovňa, v rámci ustanoveného formulára žiadosti), na základe ktorej sa začína dávkové konanie pred Sociálnou poisťovňou. Žiadosť z procesnoprávneho hľadiska je podaní vo veci, na základe ktorej sa začína konanie v dávkových konaniach. Zákon o sociálnom poistení § 186 ods. 3 stanovuje minimálne základné náležitosti, ktoré musí podanie obsahovať, t.j. musí uvedené náležitosti obsahovať aj samotná žiadosť. Sú to nasledovné náležitosti: 

a) označenie osoby, ktorá žiadosť podáva

b) vec, ktorej sa podanie týka

c) návrh žiadateľa

d) dátum a podpis žiadateľa

Jedná sa o základné náležitosti, ktoré musí žiadateľ pri každej svojej žiadosti uviesť. Vzniká však otázka oprávnenia Sociálnej poisťovne odmietnuť akceptovanie účinkov žiadosti ( začatie konania), ak nespĺňa jednu alebo viacero základných alebo požadovaných náležitostí. S prezentovaným oprávnením sú úzko spojené dve povinnosti Sociálnej poisťovne, a to hodnotenie žiadosti podľa obsahu a poskytnutie pomoci oprávnenej osobe ( súčinnosť). 

 

LOMAKA,I.: Oprávnenie Sociálnej poisťovne neprihliadať na žiadosť 


Back to News