Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - LOMAKA, I.: Oprávnenie Sociálnej poisťovne neprihliadať na žiadosť

28/01/2019

Only in Slovak

Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) nestanovuje, aké náležitosti má obsahovať písomná žiadosť adresovaná Sociálnej poistovni (môže ich ale určiť Sociálna poisťovňa, v rámci ustanoveného formulára žiadosti), na základe ktorej sa začína dávkové konanie pred Sociálnou poisťovňou. Žiadosť z procesnoprávneho hľadiska je podaní vo veci, na základe ktorej sa začína konanie v dávkových konaniach. Zákon o sociálnom poistení § 186 ods. 3 stanovuje minimálne základné náležitosti, ktoré musí podanie obsahovať, t.j. musí uvedené náležitosti obsahovať aj samotná žiadosť. Sú to nasledovné náležitosti: 

a) označenie osoby, ktorá žiadosť podáva

b) vec, ktorej sa podanie týka

c) návrh žiadateľa

d) dátum a podpis žiadateľa

Jedná sa o základné náležitosti, ktoré musí žiadateľ pri každej svojej žiadosti uviesť. Vzniká však otázka oprávnenia Sociálnej poisťovne odmietnuť akceptovanie účinkov žiadosti ( začatie konania), ak nespĺňa jednu alebo viacero základných alebo požadovaných náležitostí. S prezentovaným oprávnením sú úzko spojené dve povinnosti Sociálnej poisťovne, a to hodnotenie žiadosti podľa obsahu a poskytnutie pomoci oprávnenej osobe ( súčinnosť). 

 

LOMAKA,I.: Oprávnenie Sociálnej poisťovne neprihliadať na žiadosť 


Back to News