Skip to sitemap

Only in Slovak - LOMAKA, I. Právo účastníka na zastupovanie

13/08/2019

Only in Slovak

Účelom práva žiadateľa na zastupovanie ako účastník konania vo veciach sociálnych je, že v prípade ak účastník konania vo veciach sociálnych z nejaké dôvodu nemôže priamo konať so správnym orgánom, nechce alebo chce, aby v jeho mene konala iná osoba (ktorá má v prejednávanej veci viacej znalostí), nemusel so Sociálnou poisťovňou vstupovať do kontaktu. Aj keď takéto právo nie je v Ústave Slovenskej republiky explicitne uvedené, je možné ho extrahovať z čl. 46 ods.2 Ústavy Slovenskej republiky[1], pričom sa následne špecifikuje v § 176 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoSP“)[2]. Aby mohla osoba zastupovať žiadateľa, musí spĺňať podmienku spôsobilosti na právne úkonu, a nesmie mať kolíziu so záujmami samotného žiadateľa. Pri procesných úkonoch však môžu vzniknúť nejasnosti pri otázke zastupovania, ktoré v konečnom dôsledku môžu mať negatívny vplyv pre žiadateľa.

 

LOMAKA, I.: Právo účastníka na zastúpenieBack to News