Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - LOMAKA,I.: Zisťovanie skutočností na poskytnutie dávky sociálneho poistenia

13/02/2019

Only in Slovak

V konaní vo veciach sociálneho poistenia na vydanie konečného rozhodnutia o ne/priznaní dávky je nutné zistiť skutkový stav. Na základe zisteného skutkového stavu Sociálna poisťovňa rozhodne o nároku na konkrétnu dávku, ako aj o výške tejto dávky. Skutkový stav pritom musí mať oporu v empiricky vnímateľných skutočnostiach, t.j. v dôkazoch, resp. ďalších podkladoch. Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) čiastočne upravuje povinnosť zaobstarania podkladov, ale v mnohých prípadoch vznikajú aplikačné rozpory pri zisťovaní skutkového stavu potrebného na vydanie rozhodnutia.

 

LOMAKA,I.: Zisťovanie skutočností na poskytnutie dávky sociálneho poistenia 

 


Back to News