Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - MANDELÍK. J.: Náhrada nemajetkovej ujmy pozostalým - ad hoc novela Občianskeho zákonníka ?

16/01/2020

Only in Slovak

Národná banka Slovenska v spolupráci so Slovenskou asociáciou poisťovní v lete tohto roku predložila Ministerstvu spravodlivosti SR na zaradenie do legislatívneho procesu návrh novely zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov.

Hlavným cieľom tejto novely je na jednej strane precizovať znenie právnej úpravy v zmysle jej existujúceho výkladu podaného Súdnym dvorom Európskej únie a súdmi Slovenskej republiky, na druhej strane legislatívne tzv. „zastropovať“ odškodňovanie nárokov pozostalých na náhradu nemajetkovej ujmy v dôsledku zásahu do ich práva na súkromie.

Dňa 18.9.2019 sa na pôde Ministerstva spravodlivosti uskutočnil seminár, na ktorom zazneli hlasy odborníkov zo Slovenska a Českej republiky. Semináru na pôde Ministerstva spravodlivosti sa osobne zúčastnil JUDr. Jakub Mandelík, Phd., ktorého príspevok na tému : „ Náhrada nemajetkovej ujmy pozostalým – ad hoc novela Občianskeho zákonníka?“, bol uverejnený v časopise Bulletin slovenskej advokácie č.11/2019, str. 10.

 

MANDELÍK, J.: Náhrada nemajetkovej ujmy pozostalým – ad hoc novela Občianskeho zákonníka?


Back to News