Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - Národná rada SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

12/12/2017

Only in Slovak

Cieľom novelizácie Obchodného zákonníka je zamedziť nepoctivým fúziám obchodných spoločností. Prijatý zákon tak reaguje na aplikačné problémy spojené s reťazovými zlúčeniami/splynutiami realizovanými s cieľom vyhnúť sa riadnemu plneniu povinností, či už pri likvidácii spoločností alebo ich úpadku. Reakciou je napr. aj stanovenie podmienok, ktoré musí spoločnosť spĺňať, aby sa mohla zúčastniť zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia. Takáto spoločnosť by mala byť v dobrej kondícii, aby sa zabezpečil hospodársky cieľ transakcie, a to prechod imania a následné pokračovanie v podnikaní nástupníckou spoločnosťou. Na zlúčení, splynutí alebo rozdelení sa teda nemôžu podieľať spoločnosti, ktoré nemajú dostatočný pomer hodnoty majetku a záväzkov.

Schválilo sa tiež posilnenie zodpovednosti štatutárnych orgánov obchodných spoločností (a ako nóvum) aj spoločníkov obchodných spoločností v prípadoch, v ktorých uskutočňujú úkony poškodzujúce spoločnosť, čo spolu s prijatím novej skutkovej podstaty trestného činu nekalej likvidácie (§ 251b) v Trestnom zákone bude zrejme hlavným preventívnym nástrojom voči neplneniu si zákonných povinností. Sprísnenie zodpovednosti štatutárnych orgánov spoločností sa týka najmä prípadov faktickej likvidácie obchodnej spoločnosti neželaným spôsobom, keď sa využijú služby tzv. bielych koní a taktiež prípadov, ak posledný jediný štatutár sa vzdá svojej funkcie a spoločnosť ostane bez štatutára. V neposlednom rade novela precizuje pravidlá pre tvorbu a rozdelenie tzv. iných vlastných zdrojov. 

S účinnosťou od 1.1.2018 bola do Obchodného zákonníka zapracovaná aj transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 z 8. júna 2016 o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) (Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2016), a to s cieľom vyhnúť sa súčasnému prerokúvaniu dvoch novelizácií zákona kódexového typu. Zmeny súvisiace so zlučovaním spoločností nadobudli účinnosť dňom vyhlásenia prijatého zákona, t.j. 8.11.2017 a zmeny týkajúce sa sprísnenej zodpovednosti konateľov a spoločníkov nadobudnú účinnosť od 1.1.2018. S účinnosťou od 8.11.2011 bola doplnená do Trestného zákona aj nová skutková podstata trestného činu nekalej likvidácie.

Národná rada SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Dôvodová správaBack to News