Skip to sitemap

Only in Slovak - Národná rada SR schválila vládny návrh zákona (č. 18/2018 Z.z.) o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

26/02/2018

Only in Slovak

Cieľom schváleného zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je dosiahnuť súlad vnútroštátneho právneho poriadku pre oblasť ochrany osobných údajov s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Prijatá právna úprava zavádza do právneho poriadku nóvum v súvislosti so súhlasom dotknutej osoby, ktorý musí byť jasne oddeliteľný od iných podmienok a oprávnená osoba ho môže kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu. Legislatívnym rámcom zákona sa posilňujú aj práva dotknutých osôb. Dotknutým osobám sa explicitne garantujú práva doteraz vyplývajúce z judikatúry alebo aplikačnej praxe dozorných orgánov (napr. právo na prístup k údajom vrátane kópií spracúvaných osobných údajov, právo na zabudnutie, právo na obmedzenie spracúvania) a tiež sa upravujú a stanovujú  nové práva (napr. právo na prenosnosť údajov).

Schválený zákon ruší administratívne povinnosti prevádzkovateľov, a to konkrétne oznamovaciu povinnosť, povinnosť osobitnej registrácie a evidenčnú povinnosť. Nahrádzajú sa novými inštitútmi, ktoré zdôrazňujú materiálne, nie formálne zabezpečenie súladu spracúvania osobných údajov s právnymi predpismi a spočívajú v prijatí resp. realizácií opatrení na zaistenie bezpečnosti osobných údajov primeraných rizikám, ktoré sú s konkrétnymi spracovateľskými operáciami spojené (napr. záznamy o spracovateľských činnostiach, posúdenie vplyvu na ochranu údajov). Vo vzťahu k Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým osobám sa stanovila povinnosť oznamovať zistené a preukázané porušenie ochrany osobných údajov zo strany prevádzkovateľov.

Zrušuje sa povinnosť úspešného absolvovania skúšky pred Úradom na ochranu osobných údajov na výkon funkcie zodpovednej osoby, i keď podmienka odborných kvalít a spôsobilosti na výkon funkcie ostáva zachovaná. Schválený zákon stanovuje prípady, kedy je určenie zodpovednej osoby obligatórne (napr. orgány verejnej moci; subjekty, u ktorých sú spracovateľské operácie hlavnou činnosťou, atď.).

Termínom nadobudnutia účinnosti prijatého zákona dňa 25.5.2018 sa zrušuje zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskoršieho predpisu spolu s príslušnými vykonávacími predpismi vydanými Úradom na ochranu osobných údajov.

Národná rada SR schválila vládny návrh zákona (č. 18/2018 Z.z.) o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dôvodová správaBack to News