Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - Národná rada SR schválila vládny návrh zákona o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

14/11/2017

Only in Slovak

Schválený zákon je rozdelený do piatich častí. Prvou časťou sú všeobecné ustanovenia. Táto časť vymedzuje základné pojmy a zásady uplatňovania ochrany a podpory obetí trestných činov,  ktoré sa vzťahujú na celý právny predpis. Do právneho poriadku Slovenskej republiky sa zavádzajú základné inštitúty ako obeť trestného činu, obzvlášť zraniteľná obeť, druhotná a opakovaná viktimizácia, trestné činy domáceho násilia a pod. Kým trestný poriadok upravuje procesné postavenie poškodeného, ktorým môže byť aj právnická osoba, obeťou podľa schváleného špeciálneho zákona môže byť len fyzická osoba.

Druhá časť upravuje práva obetí trestných činov. Práva obetí trestných činov sú čiastočne upravené aj v Trestnom poriadku. Zákon v tejto časti upravuje najmä rozsah informácií, ktoré sú jednotlivé subjekty povinné poskytnúť obeti pri prvom kontakte (predovšetkým orgány činné v trestnom konaní), pričom zdôrazňuje ich poskytovanie zrozumiteľným spôsobom. Medzi práva obetí trestných činov patrí aj právo na právnu pomoc, právo na ochranu pred druhotnou a opakovanou viktimizáciou a právo na finančné odškodnenie.

Tretia časť sa týka odškodňovania obetí násilných trestných činov. Štruktúra tejto časti zákona zodpovedá systematike zákona č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení neskorších predpisov, ktorý sa týmto zákonom zároveň ruší.

Štvrtá časť zákona upravuje podporu subjektov poskytujúcich pomoc obetiam trestných činov. Táto podpora sa bude vykonávať prostredníctvom akreditácie programu podpory obetí trestných činov a dotácií. V piatej časti sú obsiahnuté spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia. 

Národná rada SR schválila vládny návrh zákona o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dôvodová správa
Back to News