Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - Novela zákona č. 52/2018, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

09/03/2018

Only in Slovak

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili dňa 1.2.2018 vládny návrh zákonač. 52/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela“). 

Hlavným cieľom novely účinnej od 15. marca 2018 je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (ďalej len „IV. AML Smernica“). Novela tiež reflektuje odporúčania výboru Moneyval Rady Európy a odporúčania FATF (Finančný akčný výbor skupiny G7), v snahe účinne reagovať na neustály vývoj v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Primárnym zámerom novelizácie je precizácia požiadaviek tzv. hĺbkovej kontroly klienta (customer due diligence), prípadne zvýšenej hĺbkovej kontroly klienta (enhanced customer due diligence), teda podmienky vykonávania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi (základnej, zjednodušenej a zvýšenej). Novela preto stanovuje minimálne opatrenia, ktoré musí povinná osoba vykonať v rámci zjednodušenej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi. Realizácia prísnejších opatrení sa povinným osobám ukladá v rámci zvýšenej starostlivosti aj vo vzťahu ku klientom, ktorí zastávajú alebo zastávali významné verejné funkcie nielen v zahraničí, ale aj na území SR (tzv. politicky exponované osoby).

Ďalšie nóvum novelizovanej právnej úpravy spočíva v obligatórnom zisťovaní konečného užívateľa výhod, a tiež zaznamenávaní, či klient nie je osobou, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná sankcia podľa zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií. Z toho dôvodu sa zavádza povinnosť dotknutých osôb identifikovať konečného užívateľa výhod, v listinnej alebo elektronickej podobe viesť priebežne jeho aktuálne identifikačné údaje a tieto uchovávať ešte po dobu piatich rokov od zániku postavenia konečného užívateľa výhod.

S ohľadom na rizikovosť hotovostných platieb, prináša novela striktnejšie podmienky pre zaradenie určitého subjektu medzi povinné osoby pri obchodoch v hotovosti (z pôvodných 15 000 eur na 10 000 eur) pre vykonávanie základnej starostlivosti pri hotovostných transakciách (najmenej 10 000 eur), či pri hazardných hrách (najmenej 2 000 eur). Predmetnými zmenami sa má docieliť sťaženie možnosti legalizácie metódami využívajúcimi vysoké hotovostné platby. Novelou sa tiež znížila hranica stanovujúca povinnosť vykonať identifikáciu klienta a overenie jeho identifikácie ( z pôvodných 2 000 eur na 1 000 eur).

S účinnosťou od 1. novembra 2018 dochádza zároveň k zmene zákonov ustanovujúcich režim vzniku vybraných právnických osôb (neinvestičných fondov, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, nadácií a podnikateľských subjektov) a ako nová podmienka sa ustanovuje zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do registra (§ 6a). Úmyslom zákonodarcu bolo právne premostiť tieto zdrojové registre s registrom právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci za účelom dosiahnutia transparentnosti vlastníctva právnických osôb a uchovávania informácií o konečnom užívateľovi výhod v centrálnom registri.

Novela zákona č. 52/2018, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Dôvodová správaBack to News