Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - Petržalka.sk: Čierna stavba

16/05/2022

Only in Slovak

Petržalka.sk : Čierna stavba

Nepovolená stavba, ľudovo označovaná aj ako čierna stavba, je taká, ktorá bola realizovaná bez právoplatného stavebného povolenia alebo obdobného aktu. Predtým, ako by si niekto chcel niečo postaviť, musí mať v prvom rade od príslušného stavebného úradu právoplatné stavebné povolenie (alebo iný povoľovací akt). Môže nastať aj prípad, keď právoplatné stavebné povolenie vydané bolo, ale z nejakého dôvodu sa zrušilo (napr. rozhodnutie správneho súdu o jeho zrušení). V takejto situácii, aj keď bola stavba zrealizovaná na základe právoplatného stavebného povolenia, stáva sa nepovolenou od momentu zrušenia stavebného povolenia. O nepovolenú stavbu ide aj v prípade, ak existovalo právoplatné stavebné povolenie, avšak stavebník z nejakého dôvodu postavil stavbu v rozpore s týmto povolením – napríklad bol povolený jednopodlažný rodinný dom ale stavebník zrealizoval dvojpodlažný. Článok do novín Naša Petržalka spracoval JUDr. Jakubom Mandelíkom, PhD.

Existencia čiernej stavby sa najčastejšie preukazuje kontrolnou činnosťou stavebného úradu, a to formou štátneho stavebného dohľadu. Ide o postup, ktorým sa zisťuje stav priamo na mieste, kde stavba stojí. Vykonanie štátneho stavebného dohľadu môže iniciovať stavebný úrad z vlastného podnetu, ale i na základe podnetu podaného akoukoľvek treťou osobou. Pokiaľ úrad pri stavebnom dohľade zistí, že stavba nie je dokončená a v prácach sa stále pokračuje, má oprávnenie vyzvať stavebníka na zastavenie prác.

Keď sa existencia čiernej stavby potvrdí alebo preukáže, stavebný úrad musí začať konanie o dodatočnom povolení stavby. V tomto konaní sa prioritne skúma, či čierna stavba je alebo nie je v súlade s verejným záujmom. V konaní si stavebný úrad vyžiada relevantné doklady, ktoré je stavebník povinný zabezpečiť, aby preukázal súlad stavby s verejným záujmom. Ak sa stavebník v snahe o schválenie nelegálnej stavby sám rozhodne iniciovať konanie o dodatočnom povolení stavby, odporúčame, aby si zistil na stavebnom úrade, aké podklady úrad v podobných prípadoch požaduje predložiť. Zaobstaranie niektorých podkladov si totiž môže vyžadovať dlhší čas.

Najčastejšiu a najdôležitejšiu rolu pri preukazovaní verejného záujmu zohrávajú stanoviská dotknutých orgánov – ide o rôzne subjekty od akciových spoločností až po štátne orgány, ktorým osobitný zákon alebo iný právny predpis zveril úlohu ochrany verejného záujmu (príroda, poľnohospodárska pôda, elektrické vedenie, podzemné vody, cesty, atď.). Stanoviská dotknutých orgánov sú pre stavebný úrad záväzné. V prípade ak sa v konaní preukáže, že stavba nie je v rozpore s verejným záujmom, stavba sa dodatočne schváli a tým stráca status nelegálnej stavby (čiernej stavby). V opačnom prípade je povinnosťou stavebného úradu iniciovať ďalšie konanie, a to konanie o odstránení stavby. Dodávame, že dôkazné bremeno preukázať, že nepovolená stavba alebo stavba uskutočnená v rozpore so stavebným povolením nie je v rozpore s verejným záujmom, zaťažuje vlastníka stavby.

Odstrániť stavbu je možné len na základe nariadenia stavebného úradu. Konanie o odstránení stavby bude prebiehať na stavebnom úrade, ktorý by bol príslušný na vydanie stavebného povolenia. Pri snahe o legalizáciu čiernej stavby musí mať jej vlastník na pamäti, že stavebný úrad je oprávnený stanoviť lehoty, po uplynutí ktorých už nebude prihliadať na ďalšie stanoviská a podania (okrem výnimiek ako je napríklad predĺženie lehoty na žiadosť účastníka). O tom je stavebný úrad povinný všetky dotknuté subjekty písomne poučiť. 

Článok je dostupný aj v PDF súbore na strane číslo 17 - Petržalka.sk: Čierna stavba


Back to News