Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - Petržalka.sk: Čo ak nájdem čiernu skládku?

10/06/2022

Only in Slovak

 Petržalka.sk: Čo ak nájdem čiernu skládku?

Stále aktuálnym a pretrvávajúcim problémom ochrany životného prostredia sú zrejme v každej obci na Slovensku nelegálne skládky, označované tiež ako čierne skládky. Hoci sa zvýšilo ekologické povedomie ľudí, ako aj miera informovanosti verejnosti o tejto problematike, zbavenie sa odpadu legálnym spôsobom v praxi nie je vždy samozrejmosťou. Článok do novín Naša Petržalka spracoval JUDr. Patrik Butvin spolu s JUDr. Jakubom Mandelíkom, PhD.

Pri prechádzke v prírode môžeme nájsť kopy smetia, ktoré nielenže znehodnocujú estetickú hodnotu prostredia, ale predstavujú nebezpečenstvo pre pôdu, podzemné vody, zvyšujú riziko požiarov alebo inej ekologickej havárie. Cieľom právnej úpravy je preto zníženie množstva odpadov a predchádzanie ich vzniku. O probléme čiernych skládok píše JUDr. Jakub Mandelík, PhD. Pod nelegálnou, čiernou skládkou je potrebné rozumieť každý odpad, ktorý je umiestnený na pozemku v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Jednou z možností, ako aj my môžeme prispieť k odstráneniu čiernej skládky, je jej oznámenie príslušnému orgánu štátnej správy (napr. okresný úrad, obec, prípadne mestská časť), v ktorej územnom obvode sa nachádza nehnuteľnosť s nelegálnou skládkou. Oznámiť existenciu čiernej skládky môže akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, a to buď listom alebo inými vhodnými prostriedkami komunikácie. V oznámení je dôležité špecifikovať lokalitu, kde sa čierna skládka vyskytuje (odporúčame uviesť ulicu a číslo, prípadne GPS súradnice, fotografiu lokality) a druh odpadu (napr. komunálny odpad, stavebný odpad, nábytok a pod.). Povinnosť oznámiť čiernu skládku na svojom pozemku má vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti. Túto povinnosť si musí splniť do troch pracovných dní od momentu, keď zistia jej existenciu, inak mu môže byť uložená pokuta až do výšky 1 500 eur.

Na základe oznámenia sa vykoná obhliadka miesta za účelom určenia rozsahu čiernej skládky a výšky vzniknutej škody. Cieľom tohto postupu je zistiť, či konaním (neznámej) osoby došlo k spáchaniu niektorého z trestných činov proti životnému prostrediu. Ak skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok má znaky trestného činu, ďalšiu iniciatívu preberie polícia, prokuratúra a nakoniec súd, ktorý bude rozhodovať o vine a treste. Vlastník, správca alebo nájomca musí počítať s tým, že pri vyšetrovaní nezákonne umiestneného odpadu na ich pozemku sa bude vyžadovať ich súčinnosť, keďže spadajú do okruhu možných pôvodcov odpadu alebo v horšom prípade páchateľov trestného činu.

Pokiaľ vzniknutá škoda nepresiahne sumu určenú v trestnom zákone, začne okresný úrad správne konanie o určenie zodpovednej osoby za nezákonné umiestnenie odpadu. Ak sa v konaní podarí zistiť pôvodcu čiernej skládky, má správny orgán okrem peňažnej pokuty až do výšky 2 500 eur možnosť uložiť aj povinnosť v stanovenej lehote a na vlastné náklady odstrániť nelegálnu skládku. V prípade nevypátrania zodpovednej osoby sa začne konanie vo veci určenia osoby povinnej zneškodniť nezákonne umiestnený odpad. Osobou poverenou odstrániť čiernu skládku môže byť obec, príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva (napr. okresný úrad), držiteľ nezákonne umiestneného odpadu alebo samotný vlastník, správca či nájomca (to však iba v prípade, že prejaví záujem zneškodniť nezákonne umiestnený odpad). Tieto osoby majú následne nárok na náhradu vynaložených nákladov voči pôvodcovi čiernej skládky.

Na záver je vhodné poznamenať, že tí, ktorí vytvorili čiernu skládku alebo prispeli k jej vytvoreniu, musia počítať nielen s nákladmi na jej odstránenie, ale vystavujú sa tiež riziku možnej trestnoprávnej represii zo strany štátu. Páchateľom trestného činu neoprávneného nakladania s odpadmi hrozí trest odňatia slobody až na dva roky. Ak dôjde ku škode veľkého rozsahu, je trestná sadzba určená vo výške 4 až 10 rokov. 

Článok je dostupný aj v PDF súbore na strane číslo 17 - Petržalka.sk: Čo ak nájdem čiernu skládku?


Back to News