Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - Petržalka.sk: Čo ak sa zamestnanec odmieta testovať?

22/03/2021

Only in Slovak

Rada právnika: Čo ak sa zamestnanec odmieta testovať? 

V súvislosti s aktuálnymi protipandemickými opatreniami vyvstáva viacero otázok, na ktoré občania hľadajú odpovede. Jednou z nich je, čo môže hroziť zamestnancovi v prípade, že odmietne podstúpiť test na ochorenie COVID-19. Môže dostať aj výpoveď? Článok do novín Naša Petržalka spracovala Mgr. Beáta Dudášová spolu s JUDr. Jakubom Mandelíkom.

V zmysle aktuálne účinnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 47/2021 V. v. SR sa zamestnávateľom nariaďuje zakázať vstup zamestnancov do ich priestorov, avšak s určitými výnimkami. Jednou z týchto výnimiek je preukázanie sa negatívnym výsledkom antigénového alebo RT-PCR testu, pričom dĺžka platnosti testu v rámci jednotlivých okresov závisí od ich zaradenia do jednotlivých stupňov podľa tzv. COVID AUTOMATU. Vyhláška stanovuje aj presné výnimky, kedy zamestnanci nemajú povinnosť preukázať sa negatívnym testom. V praxi by to teda malo vyzerať tak, že pri vstupe do priestorov zamestnávateľa sa zamestnanec preukáže dokladom o negatívnom teste (certifikát/sms/e-mail) alebo dokladom o výnimke, prípadne dokladom o očkovaní druhou dávkou vakcíny, ak od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní. Doklad o výnimke je možné v nevyhnutnom prípade nahradiť čestným vyhlásením, že zamestnanec patrí do skupiny populácie, na ktorú sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym testom, v ktorom bude zároveň uvedené, že si je vedomý právnych následkov v prípade, že by sa jeho čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé. Uvedené platí v zmysle vyhlášky pre všetkých zamestnancov na území SR.

V prípade, ak sa zamestnanec rozhodne nepodstúpiť testovanie na ochorenie COVID-19, nakoľko testovanie je v zmysle vyhlášky dobrovoľné, a nespadá ani pod niektorú z platných výnimiek a druh práce mu neumožňuje pracovať z domu (tzv. home office), zamestnávateľ mu nemôže dovoliť vstup na pracovisko, a to z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zamestnávateľ môže v takomto prípade zamestnancovi nariadiť čerpanie dovolenky (skrátenie notifikačných dôb je však podmienené súhlasom oboch strán). Ak nie je možné vykonávať prácu z domu ani čerpať dovolenku, nemožnosť zamestnanca prísť do práce zakladá prekážku v práci na strane zamestnanca. Počas jej trvania však zamestnancovi zo zákona nepatrí mzda, náhrada mzdy ani dávky sociálneho poistenia, zamestnanec má teda tzv. „neplatené voľno“. Ak by zamestnanec, ktorý sa nevie preukázať z jedným z uvedených dokladov, vstúpil na pracovisko, porušil by tým pravidlá stanovené vyhláškou Úradu a z pohľadu správneho práva by sa dopustil priestupku, za ktorý mu hrozí pokuta až do výšky 1.659,- EUR. Z pohľadu pracovného práva by nesplnenie pokynu zamestnávateľa k opusteniu priestorov pracoviska znamenalo porušenie pracovnej disciplíny, čo v závislosti od intenzity daného konania môže viesť až k skončeniu pracovného pomeru. Zamestnávateľ má však možnosť v zmysle predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci testovanie na COVID-19 svojim zamestnancom aj nariadiť. Ak je testovanie nariadené zamestnávateľom a zamestnanec sa ho napriek tomu odmietne zúčastniť, zamestnávateľ má ďalšiu možnosť, a to určiť, že počas neprítomnosti zamestnanca v práci ide o neospravedlnené prekážky v práci, tzv. „absencie“, za ktoré mu môže zamestnávateľ krátiť dovolenku alebo ktoré môže zamestnávateľ vyhodnotiť ako závažné alebo menej závažné porušenie pracovnej disciplíny, a to v závislosti od dopadu absencie zamestnanca na výkon činností zamestnávateľa. V prípade menej závažného porušenia pracovnej disciplíny môže byť pracovný pomer ukončený výpoveďou, v prípade závažného porušenia pracovnej disciplíny okamžitým skončením pracovného pomeru.

Záverom dodávame, že pri ceste do alebo zo zamestnania je navyše potrebné, aby sa zamestnanec v prípade kontroly preukázal aj písomným potvrdením od zamestnávateľa o nemožnosti práce z domu (tzv. home office) s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. 

Článok je dostupný aj v PDF súbore na strane číslo 9 - Petržalka.sk: Rada právnika: Čo ak sa zamestnanec odmieta testovať?

 


Back to News