Skip to sitemap

Only in Slovak - Petržalka.sk: Predtým ako začnete s rekonštrukciou alebo stavebnými činnosťami

18/02/2021

Only in Slovak

Rada právnika: Predtým, ako začnete rekonštruovať byt alebo stavať

V čase, keď ľudia trávia veľa času doma, chce čoraz viac obyvateľov bytov a rodinných domov svoje obydlia zrekonštruovať alebo zveľadiť stavebnou činnosťou. Rada právnika JUDr. Jakuba Mandelíka vám pomôže s ťažkosťami, ktoré pri nej môžu nastať. Článok do novín Naša Petržalka spracoval Mgr. Ivan Lomaka spolu s JUDr. Jakubom Mandelíkom.

Na vykonanie stavebných prác zákon vyžaduje súhlas stavebného úradu (rôzne druhy stavebných prác podliehajú príslušnému konaniu podľa stavebného zákona). V niektorých prípadoch je potrebné rozhodnutie (stavebné povolenie), v jednoduchších prípadoch postačuje súhlas stavebného úradu a niektoré činnosti nie je nutné úradu oznamovať vôbec. To, akému režimu podlieha plánovaná činnosť, bude vždy závisieť od konkrétnych okolností. Ak chce majiteľ obydlia uskutočniť menšiu stavebnú rekonštrukciu (bez zásahu do nosných priečok), nie je nevyhnutne potrebné stavebné povolenie, ale postačuje tzv. ohlásenie, na základe ktorého vydá stavebný úrad súhlas s prácami. Ide o jednoduchší a rýchlejší spôsob postupu oproti stavebnému konaniu (stavebník zabezpečuje menej dokumentácie o zamýšľaných prácach; nevydáva sa rozhodnutie, ale zasiela sa iba súhlas, atď.). Ohlásením je možné vyriešiť aj realizáciu drobných stavieb, ako sú letné kuchyne, prístrešky, sauny, pivnice atď., ak sú jednopodlažné, ich plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m – v prípade podzemných stavieb nesmie hĺbka presahovať 3m. Drobnými stavbami sú aj oplotenia. Súhlas stavebného úradu sa tiež vyžaduje pri udržiavacích prácach, ak by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť, jej vzhľad alebo životné prostredie. Ak je stavebná činnosť rozsiahlejšia a nespadá pod režim ohlasovania stavby, je nevyhnutné si zabezpečiť stavebné povolenie, a za tým účelom podať návrh na stavebný úrad. Stavebné konanie je oproti ohláseniu zložitejšie a pre jeho vydanie sa musí zabezpečovať viac podkladov a stanovísk. Do stavebného konania majú oprávnenie zasahovať aj susedia, ktorí by mohli byť stavebnými prácami dotknutí. Pred vydaním stavebného povolenia musí vo väčšine prípadov existovať územné rozhodnutie (štádium konania predchádzajúce stavebnému povoleniu), ak nejde o zákonné výnimky, ako sú napr. prístavby alebo nadstavby– vtedy môže byť územné konanie spojené s konaním stavebným. Existujú stavebné činnosti, pri ktorých nie je potrebné ohlásenie ani stavebné povolenie. Uvedené môže nastať, ak sa majú zrealizovať udržiavacie práce, na ktoré nie je potrebné ohlásenie (napr. vymaľovanie izby), alebo tiež v prípade konštrukcií chmeľníc a vinohradov. Každá situácia je špecifická a režim, ktorým sa práce budú riadiť, závisí od konkrétnych okolností. Preto odporúčame informovať sa pred začatím plánovaných činností na príslušnom stavebnom úrade (v sídle Miestneho úradu MČ Bratislava-Petržalka) o podmienkach povolenia stavebných prác. Dodávame, že pokiaľ by občan vykonal práce bez súhlasu alebo stavebného povolenia, dopustil by sa priestupku, eventuálne deliktu, za ktorý môže byť sankcionovaný.

Článok je dostupný aj v PDF súbore na strane číslo 21 - Petržalka.sk: Rada právnika: Predtým, ako začnete rekonštruovať byt alebo stavať


Back to News