Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - Petržalka.sk: Rada právnika: Povinnosti chovateľov psov

10/08/2020

Only in Slovak

Rada právnika: Povinnosti chovateľov psov 

Pes je pre človeka najmä zdrojom radosti, no nechtiac môže dostať svojho majiteľa aj do problémov. Aby sa im dalo čo najlepšie predísť, priblíži vám v aktuálnom vydaní rubriky Rada právnika JUDr. Jakub Mandelík situácie, na ktoré si treba dať pozor. Článok do novín Naša Petržalka spracoval JUDr. Patrik Butvin spolu s JUDr. Jakubom Mandelíkom.

Psy patria medzi najčastejšie chované domáce zvieratá. Spríjemňujú svojim majiteľom každodenný život a nie nadarmo sa hovorí, že sú najlepším priateľom človeka. Avšak s chovom psov prichádza aj zodpovednosť. Aké povinnosti majú chovatelia a kde ich nájsť? V prvom rade je to zákon č. 282/2002 Z. z., ktorý upravuje základné podmienky držania psov. Na verejnom priestranstve môže vodiť psa len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať. Ak dôjde k pohryznutiu, osoba, ktorá vedie psa, musí oznámiť svoje meno a adresu trvalého pobytu, rovnako aj majiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol. Súčasne musí oznámiť túto skutočnosť obci – príslušnej mestskej časti, v ktorej je pes chovaný. Za nebezpečné sa považujú tzv. „bojové plemená“ (hoci zákon výslovne takýto pojem nepozná) a každý pes, ktorý v minulosti pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol vyprovokovaný. Pokiaľ vlastníte nebezpečného psa, venčiť ho môžete s nasadeným náhubkom, ak ste spôsobilý na právne úkony, t.j. dovŕšili ste osemnásty rok života. Ďalšou povinnosťou je čistenie verejných priestranstiev. Ak váš pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, musíte ich bezprostredne odstrániť. V opačnom prípade ste povinní nahradiť náklady vynaložené na odstránenie znečistenia. Nesplnenie vymenovaných povinností zákon klasifikuje ako priestupok, za ktorý Vám môže byť uložená sankcia až do výšky 165 eur. Mestská časť Bratislava-Petržalka upravuje ďalšie podmienky držania psov vo svojom Všeobecne záväznom nariadení č. 10/2019, preto chovateľom odporúčame oboznámiť sa s jeho znením (www.petrzalka.sk/ vseobecne-zavazne-nariadenia). V bytových priestoroch reguluje chov zvierat tiež domový poriadok. Vlastníci psov by mali dbať na to, aby ich miláčikovia neobťažovali spoluvlastníkov brechaním, zavíjaním a neznečisťovali spoločné priestory. Majiteľ psa by si mal byť vedomý, že pre mnohých susedov môže byť štekot nepríjemný a pôsobiť dokonca ako stresujúci faktor. V prípade nadmerného hluku je potrebné spomenúť generálnu klauzulu § 127 Občianskeho zákonníka, podľa ktorej je vlastník povinný zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo vážne ohrozoval výkon jeho práv. Takéto obťažovanie je možné považovať za zásah do pokojného stavu a v zmysle § 5 Občianskeho zákonníka sa môže poškodený domáhať ochrany prostredníctvom obce. V prípade závažných prehreškov bude nevyhnutné obrátiť sa na príslušný súd.

 

Článok je dostupný aj v PDF súbore na strane číslo 23:  Petržalka.sk: Rada právnika: Povinnosti chovateľov psov 


Back to News