Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - Petržalka.sk: Rada právnika: Spory v dedičskom konaní

16/01/2021

Only in Slovak

Rada právnika: Spory v dedičskom konaní 

Smrť blízkej osoby je tragická udalosť, môže však priniesť aj právne komplikácie. Rada právnika JUDr. Jakuba Mandelíka vám pomôže s ťažkosťami, ktoré môžu nastať pri dedičskom konaní. 

Smrť blízkej osoby je tá najťažšia a najsmutnejšia situácia v živote každého. Ide nielen o náročnú životnú situáciu, ale z pohľadu práva ide aj o významnú právnu skutočnosť, s ktorou sa spája prechod majetkových práv a povinností z poručiteľa na jeho dedičov. Tento proces často ešte viac komplikujú rodinné konflikty a hádky trvajúce aj niekoľko rokov. Ktoré otázky v dedičskom konaní sú najčastejšie predmetom sporov a ako ich riešiť? Štandardne sa dedičské konanie začína na podnet matriky, ktorá oznamuje smrť poručiteľa miestne príslušnému okresnému súdu prostredníctvom úmrtného listu. Na konanie o dedičstve je zásadne určený okresný súd, v ktorého obvode mal poručiteľ v čase smrti svoj trvalý pobyt. Na príslušnosť aj právomoc slovenských súdov však môže mať vplyv skutočnosť, keď sa časť majetku poručiteľa nachádza v zahraničí. Dedičské konanie sa môže začať aj na návrh, ak domnelý dedič žiada prejednanie dedičstva po poručiteľovi. Podstatou dedičského konania je zistiť okruh dedičov, rozsah majetku poručiteľa a spôsob jeho vysporiadania. Okruh dedičov je jednou z otázok, ktorá býva predmetom sporu. V dedičskom konaní nastávajú situácie, kedy dediči navzájom spochybňujú svoje dedičské právo. V prípade ak niekto tvrdí, že je dedičom a popiera rovnaké právo iného dediča, ide o spor o dedičské právo. Ďalším predmetom sporu sú otázky súvisiace s majetkom. Ak bol poručiteľ zosobášený, v prvom rade sa po jeho smrti vysporiada bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov sa môže vysporiadať dohodou medzi pozostalým manželom a dedičmi. Pri uzavretí tejto dohody sa stáva sporným to, čo všetko patrilo poručiteľovi, teda rozsah jeho majetku spolu s určením jeho hodnoty. Hodnota majetku poručiteľa je podstatná tiež z hľadiska vyplatenia, t.j. ak sa dediči dohodnú, že jeden vyplatí druhého. Spôsob rozdelenia majetku poručiteľa je v zásade poslednou spornou otázkou, avšak často veľmi citlivou, keďže k tomuto sporu dochádza v prípade, ak majú o jednu konkrétnu vec záujem viacerí dediči, či už z citového alebo iného hľadiska. Ak takéto spory v konaní vzniknú, dediči majú niekoľko možností ako ich riešiť, avšak ktorá možnosť je tá najjednoduchšia a zároveň najefektívnejšia? V závislosti od toho aké sú vzťahy medzi nimi je dobré, aby zvážili možnosť nechať sa v tomto konaní právne zastúpiť. Advokát môže pomôcť vyhnúť sa nespočetnému množstvu konfliktov a hádok, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou nikam nepovedú. V krajnom prípade majú dediči možnosť obrátiť sa na súd, nakoľko notár ako súdny komisár poverený na prejednanie dedičstva nemá právomoc riešiť tieto spory. Spory vzniknuté v dedičskom konaní sú odkázané na samostatné súdne konanie. Avšak odporúčame zvážiť aj mediáciu, a to hneď z niekoľkých dôvodov. Súdne konania sú časovo aj finančne náročné a okrem toho vynášajú autoritatívne rozhodnutia, s ktorými je vždy aspoň jedna strana nespokojná. Je nepochybné, že prostredníctvom mediátora tak dediči ušetria čas a peniaze, navyše dospejú aj k vyrovnanému výsledku formou dohody, ktorá má byť výsledkom mediácie. Vo výsledku nebude víťazom ale ani porazeným žiadna zo strán tak, ako by tomu bolo pred súdom.

Článok je dostupný aj v PDF súbore na strane číslo 15: Petržalka.sk: Rada právnika: Spory v dedičskom konaní 


 


Back to News