Skip to sitemap

Only in Slovak - Petržalka.sk: Rada právnika: Spory v dedičskom konaní

16/01/2021

Only in Slovak

Rada právnika: Spory v dedičskom konaní 

Smrť blízkej osoby je tragická udalosť, môže však priniesť aj právne komplikácie. Rada právnika JUDr. Jakuba Mandelíka vám pomôže s ťažkosťami, ktoré môžu nastať pri dedičskom konaní. 

Smrť blízkej osoby je tá najťažšia a najsmutnejšia situácia v živote každého. Ide nielen o náročnú životnú situáciu, ale z pohľadu práva ide aj o významnú právnu skutočnosť, s ktorou sa spája prechod majetkových práv a povinností z poručiteľa na jeho dedičov. Tento proces často ešte viac komplikujú rodinné konflikty a hádky trvajúce aj niekoľko rokov. Ktoré otázky v dedičskom konaní sú najčastejšie predmetom sporov a ako ich riešiť? Štandardne sa dedičské konanie začína na podnet matriky, ktorá oznamuje smrť poručiteľa miestne príslušnému okresnému súdu prostredníctvom úmrtného listu. Na konanie o dedičstve je zásadne určený okresný súd, v ktorého obvode mal poručiteľ v čase smrti svoj trvalý pobyt. Na príslušnosť aj právomoc slovenských súdov však môže mať vplyv skutočnosť, keď sa časť majetku poručiteľa nachádza v zahraničí. Dedičské konanie sa môže začať aj na návrh, ak domnelý dedič žiada prejednanie dedičstva po poručiteľovi. Podstatou dedičského konania je zistiť okruh dedičov, rozsah majetku poručiteľa a spôsob jeho vysporiadania. Okruh dedičov je jednou z otázok, ktorá býva predmetom sporu. V dedičskom konaní nastávajú situácie, kedy dediči navzájom spochybňujú svoje dedičské právo. V prípade ak niekto tvrdí, že je dedičom a popiera rovnaké právo iného dediča, ide o spor o dedičské právo. Ďalším predmetom sporu sú otázky súvisiace s majetkom. Ak bol poručiteľ zosobášený, v prvom rade sa po jeho smrti vysporiada bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov sa môže vysporiadať dohodou medzi pozostalým manželom a dedičmi. Pri uzavretí tejto dohody sa stáva sporným to, čo všetko patrilo poručiteľovi, teda rozsah jeho majetku spolu s určením jeho hodnoty. Hodnota majetku poručiteľa je podstatná tiež z hľadiska vyplatenia, t.j. ak sa dediči dohodnú, že jeden vyplatí druhého. Spôsob rozdelenia majetku poručiteľa je v zásade poslednou spornou otázkou, avšak často veľmi citlivou, keďže k tomuto sporu dochádza v prípade, ak majú o jednu konkrétnu vec záujem viacerí dediči, či už z citového alebo iného hľadiska. Ak takéto spory v konaní vzniknú, dediči majú niekoľko možností ako ich riešiť, avšak ktorá možnosť je tá najjednoduchšia a zároveň najefektívnejšia? V závislosti od toho aké sú vzťahy medzi nimi je dobré, aby zvážili možnosť nechať sa v tomto konaní právne zastúpiť. Advokát môže pomôcť vyhnúť sa nespočetnému množstvu konfliktov a hádok, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou nikam nepovedú. V krajnom prípade majú dediči možnosť obrátiť sa na súd, nakoľko notár ako súdny komisár poverený na prejednanie dedičstva nemá právomoc riešiť tieto spory. Spory vzniknuté v dedičskom konaní sú odkázané na samostatné súdne konanie. Avšak odporúčame zvážiť aj mediáciu, a to hneď z niekoľkých dôvodov. Súdne konania sú časovo aj finančne náročné a okrem toho vynášajú autoritatívne rozhodnutia, s ktorými je vždy aspoň jedna strana nespokojná. Je nepochybné, že prostredníctvom mediátora tak dediči ušetria čas a peniaze, navyše dospejú aj k vyrovnanému výsledku formou dohody, ktorá má byť výsledkom mediácie. Vo výsledku nebude víťazom ale ani porazeným žiadna zo strán tak, ako by tomu bolo pred súdom.

Článok je dostupný aj v PDF súbore na strane číslo 15: Petržalka.sk: Rada právnika: Spory v dedičskom konaní 


 


Back to News