Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - Rusovské noviny: Ochrana pred prevísajúcimi konármi susedovho stromu

01/07/2023

Only in Slovak

Ochrana pred prevísajúcimi konármi susedovho stromu

Susedské spory sú neustále živou a problematickou témou, ktorá so sebou prináša viaceré otázniky. Najmä v letnom a jesennom období mnohých trápia prevísajúce konáre stromu či padajúca úroda susedovho stromu na pozemok. Riešení je hneď niekoľko.  

Predtým ako sa rozhodnete uskutočniť právne kroky je vhodné si uvedomiť, že najlepším spôsobom ako vyriešiť prevísajúce konáre a na nich nachádzajúcu sa úrodu je vhodné najprv vyzvať resp. upozorniť suseda na potrebu ich odstránenia. Dohoda medzi susedmi je vždy najvhodnejší prostriedok nápravy v rámci zachovania dobrých susedských vzťahov, aj napriek tomu, že na odstránenie konárov sa nevyžaduje súhlas vlastníka stromu. V prípade, že vlastník stromu s ich odstránením nebude súhlasiť, prichádza do úvahy viacero druhov právnej ochrany.

Vo všeobecnosti platí pravidlo zakotvené v § 127 ods. 1 druhej vety Občianskeho zákonníka, ktoré oprávňuje vlastníka pozemku odstrániť zo svojej pôdy korene prenikajúce na jeho pozemok alebo konáre stromov presahujúce na jeho pozemok, avšak tak môže urobiť iba za splnenia dvoch podmienok, t. j. musí ísť o šetrné odstránenie a zároveň mimo vegetačného obdobia.

Pokiaľ dôjde k odstráneniu konárov za splnenia vyššie uvedených podmienok, nemožno takéto konanie považovať za protiprávne aj za predpokladu, že vlastník stromu s odstránením prevísajúcich konárov nesúhlasí. V prípade nesplnenia podmienok by sa mohol vlastník stromu domáhať náhrady za škodu spôsobenú na strome (v prípade poškodenia) podľa § 420 a nasl. ustanovení Občianskeho zákonníka. Náhrady škody by sa mohol domáhať aj v prípade, ak by došlo k odumretiu stromu. Pre zamedzenie vzniku prípadnej zodpovednosti za škodu odporúčame poradiť sa s odborníkom, ktorý posúdi odborné otázky s ohľadom na druh stromov.  

Vynára sa tiež otázka, ako naložiť s úrodou, ktorá spadne na Váš pozemok. Netreba zabúdať, že ovocie je súčasťou stromu, ktorý patrí do vlastníctva majiteľa stromu. Zákon preto chráni vlastnícke právo majiteľa stromu a s tým súvisiace právo užívať a požívať jeho plody, úžitky a nakladať s nimi podľa vlastného zváženia.  

Za najjednoduchšie riešenie preto považujeme osloviť suseda a umožniť mu vstup na Váš pozemok za účelom pozbierania úrody. Taktiež môže dôjsť aj k dohode, že úrodu zasahujúcu na Váš pozemok si môžete pozbierať zo zeme resp. otrhať zo stromu čím dochádza k darovaniu plodov.   

V prípade neumožnenia vstupu na pozemok vlastníka resp. v prípade nesúhlasu s ponechaním si úrody nachádzajúcimi sa na pozemku netreba zabúdať, že vlastník (majiteľ) stromu má právo požadovať svoje plody, inak by došlo k zásahu do jeho vlastníckeho práva.

Vlastník pozemku nemá zákonnú povinnosť pozbierať úrodu nachádzajúcu sa na jeho pozemku a odniesť ju vlastníkovi stromu. Podľa § 127 ods. 3 Občianskeho zákonníka má vlastník pozemku povinnosť umožniť vlastníkovi stromu vstup na svoj pozemok na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere (zber plodov). Aj vstup vlastníka stromu na susedov pozemok má svoje zákonné limity. V zmysle § 415 Občianskeho zákonníka platí, že „Každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí.“ Z toho vyplýva, že vlastník stromu za účelom zberu plodov nemôže napríklad zničiť kvetinový záhon na pozemku vlastníka.

Nemožno opomenúť, že pokiaľ si vlastník pozemku bez súhlasu majiteľa stromu privlastní plody a zužitkuje ich, pôjde o bezdôvodné obohatenie. V takom prípade bude vlastník pozemku povinný vrátiť plody majiteľovi stromu, resp.  nahradiť spôsobenú škodu.

Záverom sa patrí podotknúť, že nielen v rámci dobrých susedských vzťahov je dobré riadiť sa citátom od rímskeho právnika Domitiusa Ulpiana: „Honeste vivere, alterum non laedere, suum coique tribuere.“  čo v preklade znamená „Čestne žiť, nikomu neškodiť a každému dať čo mu patrí.“

 Článok je dostupný aj v PDF súbore na strane číslo 5 – bratislava-rusovce.sk/rusovske-noviny: Ochrana pred prevísajúcimi konármi susedovho stromu


Back to News