Before we begin: take a look at the processing of your personal data

If you visit a site that records cookies, a small text file will be created on your computer and stored in your browser. The next time you visit the same page, it will help you connect to the web faster. Our website will offer you relevant information and make it easier for you to work.

We mainly use cookies for anonymous traffic analysis and to improve our website. If you set your browser to block cookies, it is possible that the website will slow down and some parts of the website may not work completely correctly.

Skip to sitemap

Only in Slovak - Výška nemajetkovej ujmy – hierarchia hodnôt

19/04/2023

Only in Slovak

Voľná úvaha pri určení výšky nemajetkovej ujmy umožňuje súdom reagovať na rozličné životné situácie, avšak na druhej strane, ako garantovať poškodenému, aby priznaná suma bola primeranou satisfakciou za vzniknutú ujmu? Keďže do rozsahu krytia povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel patrí aj náhrada nemajetkovej ujmy, došlo k rozšíreniu súdnych sporov a postupom času dochádza k ustáleniu priznávaných súm. V tejto súvislosti je legitímna otázka, v akej výške má byť priznaná náhrada nemajetkovej ujmy za stratu blízkej osoby pri dopravnej nehode? Za účelom stanovenia spravodlivého, primeraného odškodnenia a vylúčenia možnej svojvôle pri posudzovaní jej výšky z rozhodovacieho procesu je vhodné, aby sa, obdobne ako to urobil Najvyšší súd Českej republiky, prijala základná čiastka náhrady s tým, že sudcovi by sa ponechal priestor reagovať na okolnosti konkrétneho prípadu. Účelom tohto príspevku je otvoriť diskusiu o tom, aká výška peňažnej kompenzácie je spôsobilá dostatočne vyvážiť ujmu, ktorú pociťujú pozostalí v súvislosti s úmrtím blízkej osoby pri dopravnej nehode. Článok do Bulletinu spracoval JUDr. Patrik Butvin spolu s JUDr. Jakubom Mandelíkom, PhD.

Viac sa dozviete v článku, ktorý je dostupný aj v PDF súbore na strane číslo 32 - sak.sk: Výška nemajetkovej ujmy – hierarchia hodnôtBack to News