Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Prejsť na navigáciu

Novela zákona č. 52/2018, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

9. 3. 2018

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili dňa 1.2.2018 vládny návrh zákonač. 52/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela“). 

Hlavným cieľom novely účinnej od 15. marca 2018 je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (ďalej len „IV. AML Smernica“). Novela tiež reflektuje odporúčania výboru Moneyval Rady Európy a odporúčania FATF (Finančný akčný výbor skupiny G7), v snahe účinne reagovať na neustály vývoj v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Primárnym zámerom novelizácie je precizácia požiadaviek tzv. hĺbkovej kontroly klienta (customer due diligence), prípadne zvýšenej hĺbkovej kontroly klienta (enhanced customer due diligence), teda podmienky vykonávania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi (základnej, zjednodušenej a zvýšenej). Novela preto stanovuje minimálne opatrenia, ktoré musí povinná osoba vykonať v rámci zjednodušenej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi. Realizácia prísnejších opatrení sa povinným osobám ukladá v rámci zvýšenej starostlivosti aj vo vzťahu ku klientom, ktorí zastávajú alebo zastávali významné verejné funkcie nielen v zahraničí, ale aj na území SR (tzv. politicky exponované osoby).

Ďalšie nóvum novelizovanej právnej úpravy spočíva v obligatórnom zisťovaní konečného užívateľa výhod, a tiež zaznamenávaní, či klient nie je osobou, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná sankcia podľa zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií. Z toho dôvodu sa zavádza povinnosť dotknutých osôb identifikovať konečného užívateľa výhod, v listinnej alebo elektronickej podobe viesť priebežne jeho aktuálne identifikačné údaje a tieto uchovávať ešte po dobu piatich rokov od zániku postavenia konečného užívateľa výhod.

S ohľadom na rizikovosť hotovostných platieb, prináša novela striktnejšie podmienky pre zaradenie určitého subjektu medzi povinné osoby pri obchodoch v hotovosti (z pôvodných 15 000 eur na 10 000 eur) pre vykonávanie základnej starostlivosti pri hotovostných transakciách (najmenej 10 000 eur), či pri hazardných hrách (najmenej 2 000 eur). Predmetnými zmenami sa má docieliť sťaženie možnosti legalizácie metódami využívajúcimi vysoké hotovostné platby. Novelou sa tiež znížila hranica stanovujúca povinnosť vykonať identifikáciu klienta a overenie jeho identifikácie ( z pôvodných 2 000 eur na 1 000 eur).

S účinnosťou od 1. novembra 2018 dochádza zároveň k zmene zákonov ustanovujúcich režim vzniku vybraných právnických osôb (neinvestičných fondov, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, nadácií a podnikateľských subjektov) a ako nová podmienka sa ustanovuje zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do registra (§ 6a). Úmyslom zákonodarcu bolo právne premostiť tieto zdrojové registre s registrom právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci za účelom dosiahnutia transparentnosti vlastníctva právnických osôb a uchovávania informácií o konečnom užívateľovi výhod v centrálnom registri.

Novela zákona č. 52/2018, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Dôvodová správaspäť na Aktuality