Prejsť na navigáciu

JUDr. Jakub Mandelík, PhD.

jakub
Postavenie: Advokát – spoločník a konateľ     
Od 1.1.2008 zapísaný v zozname advokátov 
vedenom Slovenskou advokátskou komorou, reg. č. 4589
Oblasti práva: Obchodné právo záväzkové a spoločností
Občianske právo
Problematika dopravných nehôd
Poistné právo
Zdravotnícke právo
Pracovné právo
Nehnuteľnosti a stavebné právo
Ústavné a správne právo
Vzdelanie: 2007 – 2012 absolvovanie doktorandského štúdia na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline, vedný odbor: Súdne inžinierstvo, špecializácia: Doprava.
2007 – 2010 absolvovanie postgraduálneho štúdia na Ústave súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, odbor: Doprava cestná.
január 2005 obhajoba rigoróznej práce a vykonanie rigoróznej skúšky na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
1999 – 2004 absolvovanie Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Jazyky: anglický jazyk, český jazyk
E-mail: mandelik@mandelik.sk